Sparande för framtida företagande

Motion 2012/13:Sk342 av Margareta B Kjellin (M)

av Margareta B Kjellin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sparande för framtida företagande.

Motivering

Sveriges främsta utmaning är att få fler i arbete. För att fler som vill arbeta ska kunna arbeta behövs fler och växande företag och företagare som vill anställa medarbetare. Vårt land och vårt fortsatta välstånd behöver företag som utvecklas och växer. Fler företag som anställer fler ger mer skattepengar till den gemensamma välfärden och samtidigt färre i utanförskap. Ett växande näringsliv är därför ett av de viktigaste instrumenten för ett minskat utanförskap.

Riksdagens mål för skattepolitiken som antogs 2008 är framåtsyftande; att skattereglerna ska utformas så att de ”bidrar till goda förutsättningar för varaktigt hög sysselsättning och till goda villkor för företagande och investeringar”. Villkoren för att starta och driva företag har också under alliansregeringen stadigt förbättrats.

Men företagsklimatet i Sverige måste hela tiden förbättras. Regelverk måste ändras, och det krävs förändrade, mer positiva attityder gentemot företagande och företagare. Utan insikten om att vårt land behöver företag och företagare kan vi inte möta framtidens utmaningar.

Många kvinnor och män bär på drömmar om företagande. Ett led för att underlätta för fler, att kunna och våga starta företag och förverkliga sina livs drömmar, är att uppmuntras till ett sparande för framtida företagande. Det kan ske på olika sätt, exempelvis genom att på samma sätt som lantbrukaren kan avsätta medel till ett skogskonto, kunna göra avdrag i deklarationen och där skapa möjligheter att göra avsättningar i särskilda fonder för framtida företagande. De avsättningar som inte nyttjas för företagande inom en viss tid kan av Skatteverket återföras som inkomst av tjänst. Ett alternativ är att kunna spara på ett annat gynnsamt sätt, som uppmuntrar till ett sparande inför framtida företagande.

Skattelagstiftningen ska vara tydlig, lättförståelig, transparant och inte ge inlåsningseffekter. Enligt vår mening skulle detta förslag inte krångla till lagstiftningen, möjligheten finns ju redan för vissa företagare. Däremot kan den ge människor som har en dröm, men som saknar finansiering, en möjlighet. Drömmar och visioner kan bli företag – det behövs och det är bra för Sverige!

Därför bör regeringen se över möjligheter att införa en form av sparande för framtida företagande.

Stockholm den 26 september 2012

Margareta B Kjellin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)