Solidaritet mellan va-kollektiven

Motion 2019/20:1431 av Patrik Lundqvist (S)

av Patrik Lundqvist (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av behoven och möjligheterna till stöd för kommuner med ineffektiva va-system på grund av kommunsammanslagningar och annat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Va-systemen i våra kommuner är finansierade via ett solidariskt system där vi alla betalar lika mycket för det vi nyttjar oavsett var vi bor inom systemet. I många avseen­den är det ett väldigt rättvist system där kostnader fördelas så att alla klarar av det oavsett om man delar själva rören med många eller med få, bor långt ifrån anläggningar och vattentorn eller nära. Det är en fin del i en politik för hela landets möjligheter att växa.

Även om systemen ska vara självfinansierade så står de under varje kommuns ägo och styrning. Det låter kanske inte som ett problem i sig, men eftersom de här systemen i mångt och mycket är gamla, och tillkom när vi hade en annan kommunstruktur så sitter idag vissa, ofta mer glest befolkade, kommuner med flera olika system. Samman­slagningarna har såklart i många fall inneburit effektiviseringar till gagn för alla. Men i just det här fallet så kan en kommun efter sammanslagningar ha dubbletter av renings­verk och dylikt som kostar väldigt mycket pengar. Det drabbar va-kollektiven, och det finns här ibland stora vinster att göra på att bygga ihop system. Men detta kräver investeringar som i glest befolkade områden inte alltid är så lätta att ta när de system man har knappt är avbetalade. Utöver det så finns naturligtvis också stora skillnader i möjligheter och kostnader för att hålla systemen i olika delar av landet. Någon


kostnadsutjämnande funktion skulle därför underlätta både idag och vid eventuella framtida sammanslagningar.

 

 

Patrik Lundqvist (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)