Södra stambanan

Motion 2009/10:T484 av Irene Oskarsson (kd)

av Irene Oskarsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Södra stambanans, och anslutande banors, betydelse för infrastrukturen i södra Sverige.

Motivering

Södra stambanan är en mycket viktig pulsåder för trafik söder om Stockholm, både vad gäller gods- och persontransporter, så även de banor som är sammankopplade med stambanan. Inte minst gäller det järnvägen Jönköping–Nässjö och vidare österut mot Oskarshamn samt banan från Jönköping mot Värnamo och Alvesta. Med tanke på den starka tillväxt som sker i landet och inte minst i Jönköpings län, där terminalerna i Torsvik och Gamlarp utgör viktiga nav för godstransporterna, är en upprustning av banorna nödvändig. Inte minst viktigt är miljöperspektivet då negativa förändringar i klimatet aktualiseras dagligen. Att då kunna föra över mera av godstransporterna på järnväg minskar den negativa miljöpåverkan. När det gäller Södra stambanan bör det arbete som bedrivits i många år av Banverket och berörda kommuner och regioner för att utreda upprustningen av delen Järna–Linköping, den så kallade Ostlänken, få sin fortsättning i liknande arbete söder om Linköping. Banverket har inlett en förstudie om upprustningen av Södra stambanan mellan Nässjö och Hässleholm till en maxhastighet av 250 km/tim (från dagens 200 km/tim). Även sträckan mellan Linköping och Nässjö är i stort behov av upprustning; denna sträcka av stambanan är också en del i den planerade Götalandsbanan. Götalandsbanan ses som nästa stora järnvägsinvestering i Sverige, vilket belyses i Malms utredning, Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74), om höghastighetsbanor i Sverige.

Dock är det samtidigt viktigt att påpeka att upprustningen av Södra stambanan och angränsande banor inte kan skjutas på framtiden utan måste prioriteras redan nu, så att resultatet blir en väl fungerande infrastruktur i södra Sverige. Det är viktigt att regeringen ger signaler om hur och i vilken takt arbetet skall bedrivas för att det skall ske på ett konstruktivt och kostnadseffektivt sätt. Upprustningen av befintlig infrastruktur är nödvändig för att vi inte ska förlora den kapacitet som finns idag.

Stockholm den 6 oktober 2009

Irene Oskarsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)