Södertörns infrastruktur

Motion 2009/10:T530 av Karin Pilsäter (fp)

av Karin Pilsäter (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Södertörns infrastruktur för jobb och tillväxt.

Södertörn en attraktiv region

Södertörn har såväl geografiskt, historiskt som kulturellt utmärkta kvaliteter för ökad tillväxt. Södertörn kan bli en ännu mer attraktiv region för arbete, boende och fritid.

Södertörn ska sjuda av företagsamhet och vara en region dit företag och entreprenörer flyttar och utvecklas. Södertörnsregionens utveckling är av stort intresse för många parter i samhället. En positiv utveckling på Södertörn stärker Stockholmsregionens funktion som Sveriges tillväxtmotor.

Södertörn – en region med obegränsade möjligheter

På Södertörn finns ett blomstrande näringsliv med många företag och arbetsplatser. Här finns stor kompetens och kunskapsintensiva verksamheter med stort internationellt rykte som Astra Zeneca, Alfa Laval, Scania och Coca-Cola för att nämna några.

Här finns kvalificerad utbildning, forskning och utveckling inom till exempel Södertörns högskola, Karolinska institutet, Novum och Kungl. Tekniska högskolan.

Södertörn har goda möjligheter till kraftigt ökat bostadsbyggande och förstärkning av samhällsservicen, både för den egna befolkningen och för att ta emot många nya södertörnsbor.

På Södertörn finns Sveriges mäktigaste urskogar söder om fjällregionen, ett rikt odlingslandskap, vackra sjöar och vattendrag, mängder av kulturminnen från svunna tider samt en spännande skärgård med många fina skärgårdsidyller.

För att ta till vara Södertörns utvecklingsmöjligheter krävs krafttag, där statens insatser också är avgörande.

Södertörns förutsättningar för tillväxt, välfärd och livskvalitet

Skapa nya arbetsplatsområden

På Södertörn kan det skapas flera nya stora arbetsplatsområden. Det finns till exempel attraktiva etableringsmöjligheter längs E 4/E 20 mot Södertälje och Nykvarn.

Ett annat trafikstråk som kommer att få mycket stor betydelse för hela Stockholmsregionen är väg 73 mot Nynäshamn. Etableringar kan här på sikt få motsvarande lägesfördelar som de på vägen mellan Stockholm och Arlanda. Nynäshamn bör utvecklas till både Stockholms uthamn och hela Stockholmsregionens port mot Östersjön, Gotland, S:t Petersburg, Baltikum och Polen. Nyligen invigdes ytterligare en sträcka av väg 73. Det får inte ske några ytterligare förseningar och finansieringsproblem med den sista sträckan.

Bygg ut infrastrukturen

En viktig förutsättning för tillväxt och välfärd är att tillgängligheten till regionen och inom regionen förbättras. Möjligheten att säkert och bekvämt nå sin arbetsplats, sina vänner, kulturevenemang och andra fritidsaktiviteter i både den egna regionen och andra regioner inom och utom Sveriges gränser är avgörande för en hög livskvalitet. En förstärkning av transportsystemet är därför mycket viktig.

En bättre kollektivtrafik inom Södertörn och till centrala Stockholm är nödvändig, liksom till flygplatser och arbetsplatsområden. Annars kan varken bostadsbyggande eller företagutbyggnad ske lika framgångsrikt. Tvärförbindelserna på Södertörn och förbindelserna till de regionala kärnorna Flemingsberg, Södertälje, Haninge, Kungens kurva samt till den framtida storhamnen i Nynäshamn måste förbättras. I de kommande konkretiseringarna av planer för infrastrukturen måste behoven av såväl förbättrad kollektivtrafik som vägförbindelser på Södertörn beaktas.

Viktiga exempel på detta är Förbifart Stockholm som nyligen beslutats och en breddning av E 4/E 20 mellan Hallunda och Södertälje för förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Norviks hamn i Nynäshamn bör bli Stockholmsregionens port mot Östersjön, Gotland, S:t Petersburg, Baltikum och Polen.

Södertörnsleden från Balingsnäs till Flemingsberg och vidare till E4/E20 måste färdigställas så att snabba och punktliga transporter blir möjliga för näringsliv och tvärresande mellan olika delar av Södertörn liksom ökad tillgänglighet till och från E 4. Pengar har avsatts för projektering. Södertörnsleden måste därefter komma högt i prioriteringsordning för fortsatt byggnation, och inte kräva omfattande medfinansiering från berörda kommuner, främst Huddinge och Botkyrka.

Upprustningen av järnvägen till Nynäshamn räcker inte, det behöver byggas dubbelspår på järnvägen till Nynäshamn. Det behövs ökad turtäthet, kortare restid, färre trafikstörningar och bättre trafikering av regionens yttre delar. Färdigställandet av väg 73 måste garanteras och i nästa steg väg 225 mellan Södertälje och Nynäshamn. Detta är särskilt angeläget då Norvik är utbyggt.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 6 oktober 2009

Karin Pilsäter (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)