Södertörns högskola som nätverksuniversitet

Motion 2005/06:Ub563 av Carina Moberg m.fl. (s)

av Carina Moberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Södertörns högskola som nätverksuniversitet som ett steg till att bli universitet.

Motivering

Södertörns högskola inrättades efter ett beslut i riksdagen 1995. Utbyggnaden av den högre utbildningen i södra Storstockholm hade då utretts under lång tid. Bakgrunden var bl.a. att övergången till högre studier var låg i södra Storstockholm, arbetslösheten hög och segregationsproblemen tenderade att bli stora.

Redan från början var det av statsmakterna utsagt att det var ett nytt universitet som skulle byggas upp och inte en ny regional högskola. Riksdagen beslöt också att högskolans verksamhet skulle bedrivas på tre orter. Förutom i Flemingsberg även i Haninge och Södertälje.

År 2006 firar Södertörns högskola tioårsjubileum. Idag gäller följande nyckelord som ledstjärnor för högskolan: mångvetenskaplighet, mångkulturalitet och medborgerlig bildning. Vikten av ett mångvetenskapligt arbetssätt har blivit en central del i högskolans vetenskapliga och kunskapsteoretiska grundsyn. Det mångkulturella perspektivet handlar inte bara om att sträva efter etnisk mångfald vid högskolan. Mer och mer handlar det om ett interkulturellt synsätt och ett aktivt kunskapssökande och kunskapsutbyte mellan olika kulturer.

Den medborgerliga bildningens roll är nära förknippad med mångvetenskaplighet och mångkulturalitet. Det rör sig om en förmåga att betrakta centrala kunskapsfrågor ur olika perspektiv, att träna sig i att argumentera för och emot. Den teoretiska kunskapen är utan liv innan den möter verkligheten och våra egna erfarenheter. När teori och verklighet möts ger det förutsättningar för omdömets skolning.

Högskolan har till regeringen inlämnat en ansökan om att tillsammans med Stockholms tekniska högskola och Karolinska Institutet bli en del i ett nätverksuniversitet. Det är mycket angeläget för högskolan att denna ansökan tillstyrks som ett steg mot att godkännas som universitet.

Stockholm den 4 oktober 2005

Carina Moberg (s)

Christina Axelsson (s)

Cinnika Beiming (s)

Tommy Waidelich (s)

Christer Erlandsson (s)

Yilmaz Kerimo (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)