Södertälje kanal en nationell utmaning

Motion 2017/18:951 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att minska sårbarheten i Sveriges infrastruktursystem genom en ny lösning av Södertälje kanalförbifart och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sommaren 2016 stoppades den södergående trafiken från Stockholm på våra Europavägar 4 och 20 då en olycka stängde motorvägsbron över Södertälje kanal. Olyckan visade sårbarheten för trafikförsörjningen till och från Stockholmsregionen. En större olycka där hela bron satts ut funktion innebär kraftiga problem för varu- och livsmedelsförsörjning och svårigheter för näringslivet att upprätthålla produktivitet och lönsamhet. Personal får svårt att ta sig till och från arbetet och företagets tillförsel och utförsel av varor hindras.

Bara i Södertälje påverkades några av Sveriges största företag allvarligt, i synnerhet Scania med 14 000 anställda och Astra Zeneca med 4 000 anställda.

Viktiga samhällsfunktioner som till exempel minskad tillgänglighet till akutsjukhuset blev också tydligt när E4/E20-trafiken tvingades ta sig genom Södertälje. Handel och besöksnäring drabbades allvarligt av minskad försäljning och färre besök.

I det större sammanhanget behöver insatser göras utifrån en riskanalys så att den känsliga infrastrukturens funktionalitet till och från Stockholm säkerställs vid olika kriser. Alltifrån olyckor till allvarliga attentat. Hur ska man säkerställa kommunikationen för väg-, sjö- och spårtrafiken? Hur ska man säkerställa att människor kan förflytta sig? Hur kan man säkerställa att flödena av varor och gods fungerar?

Det är viktigt att ha beredskap för kortsiktiga lösningar för att hålla igång sjöfart, t ex nya förberedda färjelägen och att snabbt kunna bygga broar. Långsiktigt behövs andra lösningar än dagens. En studie bör genomföras av berörda myndigheter av att gräva ned järnväg, framförallt för pendel- och regiontågen samt väganslutning till E4/E20 under Södertälje. Det skulle lösa problemet med att göra passeringen av Södertälje kanal mindre utsatt för olika kriser och dessutom vara en viktig länk för evakuering av Storstockholm. En järnvägsplattform under Södertälje kanal skulle vid krissituationer vara en stor tillgång med uppgångar vid t.ex. sjukhus.

Det finns alla skäl att tänka nytt när det gäller infrastrukturen och passagen av Södertälje kanal. Istället för nya broar kan en ny undergång, d.v.s. en järnvägs- och vägtunnel under kanalen skapa ett robustare trafikflöde, även vid kriser. En utredning bör snarast göras i enlighet med vad som här anförs i syfte att skapa en säker över/underfart för framtida kriser som också ger en kapacitetsstark förbindelse mellan södra Sverige och större delen av Stockholmsregionen. Dagens situation är ohållbar och även om man byter de tvåfiliga brohalvorna mot trefiliga kommer det långsiktiga behovet och en krissäker lösning inte att kunna skapas. Berörda myndigheter bör ges i uppdrag att utreda en krissäker och hållbar över/underfart förbi Södertälje kanal för järnvägs-, sjö- och vägtrafik.

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)