Socsamförsök

Motion 1999/2000:Sf239 av Lars Gustafsson (kd)

av Lars Gustafsson (kd)
På åtta orter i Sverige pågår olika försöksprojekt med
samverkan mellan kommunen, försäkringskassan och
primärvården. I en del av försöken deltar även
arbetsförmedlingen via hängavtal. Försöken går ut på att
genom en samordning och samfinansiering av
verksamheterna effektivare utnyttja gemensamma resurser.
Detta medför också en högre kvalitet i verksamheterna till
gagn för medborgarna. Genom en gemensam politisk
beslutsnämnd och gemensam ekonomi samordnas de olika
huvudmännens kompetensområden. De så kallade
Socsamförsöken pågår under olika benämningar, t ex
Fyrverkeriet. Erfarenheter från försöken visar på positiva
resultat både för medborgare och samverkande huvudmän.
Om arbetsmarknadsmedel tillfördes den gemensamma
budgeten skulle effekten av försöksprojekten öka. Risken för
arbetssökande med behov av rehabilitering att hamna i ett
ingenmansland skulle i så fall minska. Avgörande för ett
återinträde på arbetsmarknaden är att ett glapp i
behandlingskedja inte uppstår.
Endast ett mindre antal projekt har fått tillstånd att starta. Efter en löptid
på
ca 5 år ska en utvärdering ske. Försöksprojekten är utformade på olika sätt
och så få att ett tillräckligt underlag för en reell utvärdering inte
föreligger.
Om antalet projekt fördubblades skulle värdet av försöken öka.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av att utöka de s.k. Socsamförsöken.

Stockholm den 1 oktober 1999
Lars Gustafsson (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)