SOCSAM-projektet

Motion 1999/2000:Sf225 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Det pågår åtta SOCSAM-projekt/försök i Sverige. Syftet är
bl.a. att kommunens (socialtjänstens), landstingets
(sjukvårdens) och statens (försäkringskassans) resurser skall
användas bättre genom finansiell samordning. De som
vänder sig till någon av huvudmännen skall kunna få en
helhetsbedömning och inte hamna mellan stolarna. Denna
helhetsbedöming är viktig för att man bättre skall kunna se
till varje individs behov och egna resurser samt se vilka
gemensamma åtgärder som krävs. Med andra ord är syftet
med SOCSAM, som regeringen nu föreslår skall få fortsätta
till 2002, att uppnå välfärdsvinster för den enskilde
medborgaren såväl som samhällsekonomiska vinster.
Det har visat sig att en del lagtekniska hinder gör att allt inte fungerar så
smidigt som det skulle kunna i dessa försök. Det går till exempel inte att
delegera myndighetsbeslut från en huvudman till en annan huvudman. Ett
praktiskt exempel på detta är att beslut om utbetalning i ett enklare
socialbidragsärende lika väl skulle kunna göras av en tjänsteman på
försäkringskassan som av en tjänsteman inom socialtjänsten, då båda är
insatta i ärenden som man samarbetar/samverkar kring. I dag blir det onödig
tidsspillan, byråkrati och väntetid för den enskilde.
Erforderliga lagändringar som gör det möjligt att inom SOCSAM delegera
myndighetsbeslut till en annan huvudman av dem som ingår i SOCSAM bör
genomföras.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av lagändringar för att möjliggöra
delegering av myndighetsbeslut till en annan huvudman inom
SOCSAM-försöken.

Stockholm den 28 september 1999
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)