Socialtjänstens utredningar

Motion 2021/22:745 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra socialtjänstens utredningar rättssäkra genom ökade krav i socialtjänstlagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När socialtjänsten utreder familjer är det viktigt att dessa utredningar görs på ett rättssäkert sätt. Tyvärr vittnar många om att det ibland finns problem med de utredningar som socialtjänsten gör. Utredare måste förhålla sig objektivt, men utredare tar ibland omedvetet ställning. Detta gör tyvärr att barn ofta kommer i kläm. Det är mycket viktigt att socialtjänsten gör rätt bedömning och att de gör det utifrån rätt underlag. Ibland kan ganska små förändringar göra utredningarna betydligt säkrare. Till exempel bör svar på frågor läsas upp och godkännas av den som blivit utfrågad. Ofta händer det att svar missförstås eller misstolkas vilket kan få en orimlig påverkan på utredningen. Det är viktigt att det finns bevis för det som påstås och att alternativa förklaringar också tagits i beaktande. Därför bör även alternativa tolkningshypoteser användas i utredningarna. Utredningarna bör också vara transparenta. Det finns en metod framtagen av Socialstyrelsen, BBIC, Barns behov i centrum, och om en socialtjänst bortser från att använda denna bör socialtjänsten förklara skälen till detta.

Mikael Eskilandersson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)