Snabbtågstrafik på sträckan Östersund—Umeå

Motion 2009/10:T396 av Berit Andnor och Gunnar Sandberg (s)

av Berit Andnor och Gunnar Sandberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en framtida järnvägsförbindelse mellan Östersund och Umeå.

Motivering

Samarbetet mellan de nordligaste länen blir allt viktigare. Sedan länge har de fyra nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland sitt regionsjukhus i Umeå. Samarbetet och kontakterna mellan länen har också blivit allt intensivare allt sedan Sverige blev medlem i EU.

Men kommunikationerna mellan länen har inte förbättrats i motsvarande grad. Komforten på de bussar som idag nyttjas för patienter som ska till och från regionsjukhuset är inte den bästa. Med tåg skulle komforten öka avsevärt.

Det är inte ovanligt att sammanträden och konferenser som är gemensamma för de fyra nordligaste länen förläggs till Arlanda, det vill säga utanför regionen. En dyr lösning som borde gå att göra billigare.

Vi i Jämtland vill fullfölja arbetet med att få en bra och stabilt underhållen järnvägstrafik på sträckan Östersund–Umeå. Det kräver en upprustning av banan via Sollefteå–Nyland och ut mot Botniabanan.

Syftet med denna förbindelse är att förbättra kommunikationerna för sjukresor som inte kräver ett uttalat vårdbehov, resor för studier, tjänsteresor samt viss arbetspendling. Det är viktigt att här skilja mellan resor på hela sträckan Östersund–Umeå och kortare resor. Ett visst men troligen litet lokalt resande inom Jämtlands län kan förekomma. Det mest omfattande resandet finns troligtvis när det gäller hela sträckningen för ovan nämnda resande, men även ett omfattande pendlingsresande mellan Sollefteå–Örnsköldsvik och Örnsköldsvik–Umeå är troligt.

Föreningen Norrtåg arbetar med denna fråga, och vi anser att staten bör stödja deras verksamhet för att möjliggöra en effektiv spårtrafik mellan Östersund och Umeå.

Stockholm den 1 oktober 2009

Berit Andnor (s)

Gunnar Sandberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)