Snabbtågsstopp

Motion 1992/93:T516 av Simon Liliedahl och Kenneth Attefors (nyd)

av Simon Liliedahl och Kenneth Attefors (nyd)
Banverket och staten vill att kommunerna längs
stambanorna skall bidraga till de investeringar som är
nödvändiga för att gradera upp stambanorna till
snabbtågsstandard. Detta gäller på västkusten men även på
stambanan från Stockholm till Malmö via Mjölby.
Det kan ifrågasättas om staten verkligen har en moralisk
rätt att kräva betalt för denna typ av investering från
kommuner där enligt SJ snabbtåget inte kommer att stanna.
De kommuner som bidrar med medel till investering för
snabbtågstrafik skall om de så begär få vissa snabbtåg att
stanna i sin kommun.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att de kommuner som bidrar med
investeringsmedel för snabbtåg också på begäran skall ha
rätt till vissa snabbtågsstopp i resp. kommun.

Stockholm den 20 januari 1993

Simon Liliedahl (nyd)

Kenneth Attefors (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)