Snabbtågsförbindelse Stockholm - Gävle - Sundsvall/Härnösand

Motion 1992/93:T511 av Bo Forslund m.fl. (s)

av Bo Forslund m.fl. (s)
Den utredning om snabbtågsförbindelse mellan
Stockholm och Sundsvall/ Härnösand som initierats av
berörda kommuner och länsstyrelser i Västernorrland och
Gävleborg visar att snabbtåg skulle innebära att
utvecklingen i dessa regioner skulle avsevärt förbättras.
Kortare restider innebär att tåget bättre kan konkurrera
med flyget och biltrafik vilket är värdefullt även ur miljö-
och trafiksäkerhetssynpunkt.
Snabbtåget skulle vitalisera hela södra Norrland. Med
förbättrade kommunikationer kan företagen samverka
bättre och få vidgade marknader och det skulle bli betydligt
lättare att arbetspendla mellan orterna.
Våren 1989 skrev trafikutskottet att Banverket ''uppgett
att projektet är högt prioriterat'' och att SJ för sin del är
''beredd att sätta in den vagnmateriel som krävs''. Enligt
trafikutskottet stod det klart att snabbtåget mellan
Stockholm och Sundsvall skulle få stor betydelse för
kommunerna längs Norrlandskusten och utskottet utgick
från ''att Banverket vid sin samhällsekonomiska prövning
beaktar de regionalpolitiska effekterna''.
Regeringen har redan fattat beslut om medel för start av
projekt snabbtåg Stockholm--Sundsvall. Nu behövs
riksdagens bifall till ytterligare medel för genomförandet.
Tidigareläggandet av snabbtåget skulle ge behövliga
arbetstillfällen i södra Norrland och samtidigt förbättra
infrastrukturen i berörda län.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om tidigareläggandet av
snabbtågsförbindelse Stockholm--Sundsvall/Härnösand.

Stockholm den 20 januari 1993

Bo Forslund (s)

Britta Sundin (s)

Axel Andersson (s)

Sinikka Bohlin (s)

Hans Stenberg (s)

Ulrica Messing (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)