Snabbtåg

Motion 2009/10:T303 av Betty Malmberg och Peder Wachtmeister (m)

av Betty Malmberg och Peder Wachtmeister (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om snabbtåg.

Motivering

En utredning om höghastighetsbanor har nyligen presenterats. Utredningen som tillsattes av regeringen för att belysa framtida transportkrav i ett föränderligt samhälle, visar glädjande nog att Europakorridoren, det vill säga sträckan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö, är samhällsekonomiskt lönsam att bygga. Det är uppenbart och inte särskilt förvånande att nya stambanor måste till för att nå samhällseffektiva lösningar i ett modernt samhälle. De stambanor som byggdes på 1850-talet är helt enkelt underdimensionerade för dagens och morgondagens trafikbehov. Trängsel i tågen och på spåren gör att nyinvesteringar krävs och utredningen visar att det är samhällsekonomiskt försvarbart trots de betydande investeringskostnaderna. Kortare restider, regionförstoring, möjligheter för en utveckling av kollektiv- och regionaltrafik samt en överflyttning av godstrafik till järnväg är exempel på samhällsnyttor vi uppnår med Europakorridoren. Till detta kommer positiva effekter för klimatet och miljön. Det är välkänt att med den beräkningsmodell som använts så missgynnas stora järnvägsprojekt. Att höghastighetsbaneprojektet trots detta uppvisar en positiv samhällsnytta med denna modell är därför ytterst betryggande. Samtidigt är det kvittot på samhällsprojektets styrka.

Med tanke på det långa planeringsläget för stora infrastrukturinvesteringar är det viktigt att regeringen snarast lägger fast en strategisk plan för att etappindela och bygga de separata höghastighetsbanorna Götalandsbanan och Europabanan. Båda objekten ingår i den av EU utpekade Nordiska triangeln och väntas därför att få stor betydelse för hela Europa. Med de satsningar och viktiga överenskommelser som nu träffats mellan Danmark och Tyskland om förbindelsen över Fehmarn Bält möjliggör det en snabb och effektiv transportsträcka alltifrån Stockholm till Hamburg. Därför måste vi intensifiera vår planering.

Totalt finns idag mer än 550 mil höghastighetsbanor i Europa och år 2025 väntas 850 mil banor vara klara. Eftersom hela Europa satsar på höghastighetståg är det nu hög tid för Sverige att slå följe på det spåret.

Stockholm den 1 oktober 2009

Betty Malmberg (m)

Peder Wachtmeister (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)