Snabbtåg på Ostkustbanan

Motion 1992/93:T556 av Ulrica Messing m.fl. (s)

av Ulrica Messing m.fl. (s)
Sedan 1987 har Gävleborgs, Upplands och Medelpads
län arbetat aktivt för att få till stånd ett snabbtåg på
Oskustbanan mellan Stockholm och Sundsvall. Såväl
kommuner som länsstyrelser inom de tre länen har varit
aktiva i arbetet för att få till stånd ett snabbtåg.
Ett snabbtåg på Ostkustbanan skulle skapa möjligheter
att halvera den nuvarande restiden på sträckan. Det skulle
innebära att vi som bor och verkar i området med
snabbtåget som färdsätt kunde ta oss från Stockholm till
Sundsvall på tre timmar. En restid som därmed skulle
erbjuda kustens kommuner nya möjligheter till kontakt,
utveckling och framtidsstyrka. Ostkustbanan är också ett
projekt som för oss i Gävleborg innebär en kraftig satsning
på framtiden i ett av den rådande lågkonjunkturen hårt
drabbat län.
Ur regionalpolitisk synvinkel kan vi i dag konstatera att
arbetslösheten, inom bygg- och anläggning i de aktuella
länen, för närvarande ligger på nivåer kring 34 %. 
Lägger vi till de personer som inom denna sektor
finns upptagna i arbetsmarknadspolitiska åtgärder är vi
totalt uppe i en arbetslöshet på 41 % 
för regionen. Den totala arbetslösheten i samma
region är i dag uppe i 9,3 %. 
Siffrorna visar att vi är ett län i stort beroende av
insatser som skapar arbetstillfällen, förbättrar
infrastrukturen och erbjuder möjligheter för framtiden.
Det råder i riksdagen politisk enighet om att snabbtåget
är en viktig och riktig investering. Den socialdemokratiska
riksdagsgruppen har liksom den socialdemokratiska
gruppen i riksdagens trafikutskott lyft fram vikten av
Ostkustbanan i sina respektive motioner.
Projektet på Ostkustbanan är inte bara av stor vikt för
oss som bor och verkar i området. Det har också en stor
betydelse för hela landets möjligheter att kunna erbjuda en
god och utvecklad infrastruktur i hela landet. Parallellt med
en byggnation för att förbereda snabbtåget krävs också
upprustningar av E4:an på delar av denna sträcka. Genom
att göra en del av de båda arbetena parallellt kan
samordningsvinster på upp till 100 miljoner kronor uppnås.
Det förberedande arbetet har påbörjats -- genom planering
för ny markdragning, plats för dubbelspår, förstärkning av
befintligt spår, inlösen av befintliga fastigheter och mycket
annat.
Regeringen fick i februari 1992 en slutrapport från den
särskilde utredaren, Hans Mattsson, kring projektet. Han
presenterade då ett paket på totalt 2,8 miljarder kronor för
Ostkustbanan och 1,1 miljarder kronor för en ny E4 mellan
Söderhamn och Hudiksvall. Paketet innebar bl.a. att
regionala intressenter förband sig att satsa över 100
miljoner kronor direkt på Ostkustbanan och lika mycket
indirekt.
Regeringen har därefter tagit ett antal delbeslut på
banan men flera viktiga objekt återstår. Ett av de viktigaste
är delen Söderhamn--Enånger. Här har regeringen anvisat
medel för E 4:an, men inte för Ostkustbanan som skall
byggas samtidigt. Ett snabbt beslut om de 700 miljoner
kronorna är nödvändigt för att arbetena skall komma igång
enligt planerna i april 1993. För regeringen återstår också
att avgöra den del av sträckan som passerar Norraladalen
då frågan har tillskjutits regeringen efter avgörande i
länsstyrelsen och Vägverket i Gävleborg.
Ett snabbt beslut om pengar till Ostkustbanan är
förutsättningen för att samordningsvinster skall kunna
göras. Regeringen bör klart och tydligt deklarera att hela
Ostkustbaneprojektet skall fullföljas enligt den plan
Banverket respektive Vägverket lagt upp och som innebär
att Ostkustbanan och en ny E4 skall kunna stå klara vid
utgången av 1996.
Regeringen måste därför omedelbart ta beslut om
sträckningen i Norraladalen efter Vägverkets skönhetsråds
yttrande i februari 1993. Riksdagen har tidigare avsatt
pengar för olika infrastruktursatsningar inom landet. Få
andra projekt har i dagsläget kommit så långt i fråga om den
egna regionens ekonomiska insatser som just Upplands,
Gävleborgs och Medelpads län har gjort. Regeringen borde
därför inom ramen för infrastruktursatsningarna vara
beredd att omprioritera redan avsatta pengar för att påbörja
de objekt som är klara för att börjas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär att resterande
pengar för snabbtåg på Ostkustbanan tillskjuts så att arbetet
kan fortgå enligt planerna,
2. att riksdagen hos regeringen begär att i februari 1993
ta ställning för vägsträckningen i Norraladalen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att omprioritera de pengar som i
dag finns avsatta för infrastruktur så att planerade projekt
kan komma till stånd.

Stockholm den 26 januari 1993

Ulrica Messing (s)

Sinikka Bohlin (s)

Widar Andersson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)