Snabbtåg i Mälardalen

Motion 2009/10:T201 av Jörgen Johansson och Sofia Larsen (c)

av Jörgen Johansson och Sofia Larsen (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla kommunikationsnätet i Mälardalen så att arbetsmarknadsregionen stärks.

Motivering

Mälardalen är en arbetsmarknadsregion som bör vidareutvecklas. Regionen framstår som den främsta konkurrensregionen i Sverige utifrån ett internationellt perspektiv. Satsningar för att utveckla regionen och främst den basala samhällsservicen är därför ett riksintresse. En grundläggande samhällsservice i en arbetsmarknadsregion är kommunikationerna. Vid sidan av sjöfarten, flyget och vägnätet framstår kollektivtrafiken och tågen som den miljömässigt mest riktiga sektorn att vidareutveckla. I en region finns ett psykologiskt motstånd mot att pendla om restiden överstiger en timme för enkel resa. Befintlig tågtrafik bör därför uppgraderas så att tåg med hastigheter kring 200–250 km/tim kan trafikera spårnätet samtidigt som dubbelspår och mötesspår byggs ut i Mälarregionen. Målet är att alla centralorter i Mälardalen ska kunna nås inom maximalt en timmes resande. Vid sidan av detta måste ett ökat kundfokus prioriteras där punktlighet, pålitlighet och ett effektivt biljettsystem skapas. Första steget i utvecklingen av Mälarregionens kommunikationsnät har tagits via besluten om Citybanan i Stockholm, vilket gynnar hela den nationella tågtrafiken. För att optimera kommunikationsnätet samtidigt som arbetsmarknadsregionen i Mälardalen stärks behövs radikala satsningar i infrastrukturen. Utifrån det synsättet bör tågtrafiken i Mälardalen planeras så att regionen binds samman så att såväl Mälardalen som landet i övrigt stärks. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 18 september 2009

Jörgen Johansson (c)

Sofia Larsen (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)