Snabba på utbyggnadstakten av elnäten

Motion 2021/22:723 av ClasGöran Carlsson (S)

av ClasGöran Carlsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att minska ledtiderna för utbyggnaden av elnät i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De långa ledtiderna för att möjliggöra omställningen av Sveriges industri inom exempelvis stål och kemi understryker att Sverige behöver få bättre fungerande tillståndsprocesser. Sverige behöver komma bort från rättsosäkerhet, oförutsägbarhet och segdragna processer. Verksamheter som investerar och utvecklar produktion i Sverige ska krångelfritt kunna göra rätt – både för miljö och för jobb. Det är en strategisk fråga för att Sverige ska kunna vara ett bra industriland. Vi behöver öka takten så att Sverige får fungerande tillståndsprocesser.

Vi har de senaste åren fått många glädjande nyheter om enorma industriinves­teringar. Det är nödvändiga och välkomna satsningar för klimatet, som dessutom kommer innebära nya arbetstillfällen och stora exportinkomster. Industrin måste ses som ett samhällsintresse. För att säkra industrin och förverkliga klimatomställningen krävs inte minst leveranssäker el. När industrin ställer om och elektrifierar behöver vi tillgång till rätt kapacitet när den behövs. Just nu ser vi flera stora industriprojekt som kommer innebära en hög efterfrågan på el. Sverige behöver bygga ut tillgången och överföringen av klimatsmart, leveranssäker el till priser som är gynnsamma för svensk industri.

En tydlig målbild för elnätsregleringen och effektiva tillståndsprocesser

En tydlig målbild för utvecklingen av elnäten är viktig. Långsiktighet i intäktsregler­ingen är avgörande. Inte minst för att säkerställa elnätens klimatnytta framgent. Utöver detta krävs effektiva miljötillståndsprocesser som en viktig del i klimatomställningen. I dagsläget är tyvärr långa tillståndsprocesser ett hinder. En stark miljölagstiftning är en självklar del i vårt samhälle, men krångliga och byråkratiska processer får inte påverka något så viktigt som investeringar för klimatet. På sensommaren trädde lagen om moderna tillståndsprocesser i kraft. Målsättningen har varit att minska ledtiderna för utbyggnaden av elnäten, men sett till helheten behöver vi arbeta vidare för att säkerställa en säker elförsörjning i hela landet. Investeringsbehoven i elnäten är enorma, en bra bit över 100 miljarder det närmaste årtiondet.

ClasGöran Carlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)