Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Snabb utbyggnad av bredband i hela landet

Motion 2021/22:1124 av Magnus Stuart (M)

av Magnus Stuart (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbyggnadstakten av bredband måste höjas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nya tekniska lösningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt regeringens Bredbandsstrategi "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi", bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband (1 Gbit/s) år 2025 och redan år 2020 bör 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.  

I Post- och Telestyrelses uppföljning av regeringens bredbandsstrategi från år 2019 framgår att inget av dessa mål kommer att uppnås. Myndigheten beräknar även att det krävs ytterligare 22 miljarder i stöd för att nå målet för 2025.

Det är illavarslande att utbyggnaden inte kommit längre och att utbyggnaden av fiber på landsbygden släpar efter. I statistiken över fiberanslutna hushåll kan vi se att det är mycket stora skillnader mellan regionerna. Lägst anslutna finns i Jämtland (72 %) och högst anslutna hushåll finns i Stockholm (91 %) I exempelvis Södermanland är anslutningen 84 % totalt men endast 54 % av landsbygden i Södermanland är anslutna.

Vi ser, inte minst nu under pandemin, att fler och fler människor sitter hemma och arbetar och det ställer stora krav på att det finns ett stabilt bredband. Därför är det illavarslande att utbyggnaden inte kommit längre och att utbyggnaden av fiber på landsbygden släpar efter. En snabbare utbyggnad av bredband kommer också bidra till en ökad sysselsättning och då inte minst på landsbygden.

Att gräva ner fiberkabel kostar stora belopp och därför att det viktigt att regeringen och dess myndigheter inspirerar och stöttar nya tekniker för bredband och då speciellt i mer glesbefolkade områden där grävning kan bli väldigt kostsamt. Idag finns teknik framme för luftburen radiosignal för bredband. Ett exempel är den nya tekniken är FWA (Fixed Wireless Access). FWA innebär en fast trådlös anslutning till 4G-näten. Tekniken är helt ny i Sverige, men har funnits några år i över hundra länder. Det är viktigt att Sverige ligger i framkant och anammar och inspirerar till ny teknik inom bredbandsområdet.

Tack vare olika typer av bredbandslösningar så finns möjligheter att inom en snar framtid nå det uppsatta målet om att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband men då krävs det att utbyggnadstakten ökar och att alternativa tekniker stöttas.

Magnus Stuart (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)