Smittspridning via livsmedel

Motion 2007/08:MJ334 av Reza Khelili Dylami (m)

av Reza Khelili Dylami (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om smittspridning via livsmedel.

Motivering

Idag är smittsamma sjukdomar ett problem som håller på att växa sig allt större. Nyligen kom en rapport som förutspådde att vinterkräksjukan kommer att bli den värsta på flera år. Ett stort problem är att en överanvändning av antibiotika och andra läkemedel håller på att skapa resistenta bakterier som medicinerna inte biter på. I detta perspektiv blir det viktigt att titta på vilka förebyggande åtgärder vi kan vidta för att begränsa smittoriskerna så tidigt som möjligt. En vanlig väg som smittsamma sjukdomar sprids är via livsmedel. Därför är det intressant att titta på vilka åtgärder vi kan vidta för att begränsa smittspridning via livsmedelshantering.

En möjlig väg att gå vore att införa hälsointyg för dem som arbetar med livsmedel – detta både när det gäller livsmedelsindustrin och restauranger. Liknande hälsointyg används idag inom sjukvården. Det är viktigt att det finns väldigt klara regler kring ett sådant hälsointyg. Det måste klart definieras vilket syftet är med intyget och vad som ska omfattas. Sekretessaspekten får inte underskattas. Berörda myndigheter måste avgöra vilka sjukdomar som ska omfattas av detta intyg. Det får inte röra sig om ett generellt intyg där sjukdomar som inte har någon relevans för arbetet tas med.

Ett annat alternativ vore att införa ett frivilligt intyg som restauranger och livsmedelsproducenter kan använda för att kvalitetssäkra sin verksamhet, ett slags hälsocertifiering med utgångspunkt från nationella riktlinjer. På så sätt skulle man kunna skapa en acceptans för förslaget hos de berörda parterna. Restauranger och livsmedelsproducenter skulle då även kunna använda det som ett marknadsföringsargument.

I takt med en ökad globalisering och ett ökat resande har utsattheten för smittsamma sjukdomar blivit större de senaste åren, därför är det av stor vikt att regeringen tittar på möjligheterna att genom förebyggande åtgärder begränsa smittoriskerna.

Stockholm den 3 oktober 2007

Reza Khelili Dylami (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)