Smittskyddsorganisationen m. m.

Motion 1988/89:So504 av Ingrid Hasselström Nyvall (fp)

av Ingrid Hasselström Nyvall (fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1988/89: So504

av Ingrid Hasselström Nyvall (fp)
Smittskyddsorganisationen m. m.

Mot.
1988/89
So504 —511

Under senhösten 1988 och även under början av 1989 har ett antal fall av
hastigt förlöpande streptokockinfektion inträffat i Sverige. Upp emot ett
40-tal dödsfall har inträffat. Från Norge rapporterades motsvarande siffror
under 1988.

Det har framkommit uppgifter kring vissa av sjukdomsfallen i Sverige
som gör att det kan ifrågasättas om vårdpersonal tillräckligt snabbt och
aktivt informeras när nya eller ovanliga sjukdomstyper uppträder.

Efter neurosedyntragedin på 60-talet utvecklades en rapportering om
läkemedelsbiverkningar som synes fungera väl. Idag är det främst infektionssjukdomar
som överraskar med sin styrka och plötslighet.

Det finns anledning att fråga om det inte borde finnas en motsvarighet
till biverkningsregistret när det gäller plötsliga eller orsaksobestämda dödsfall,
särskilt när dessa drabbar yngre och tidigare friska människor. Snabbare
och konkretare information kunde då nå ut till såväl infektionskliniker
som sjukvårdsupplysningar, vilka ofta är patientens första vårdkontakt.

Ett närliggande problem är de ofta förekommande influensaepidemierna,
där sjukdomsbilden är mer välkänd men där beredskapen ifråga om
både kunskap och vaccintillgång inte är tillfyllest.

1 slutet av mars väntas regeringen lägga fram ett förslag till ny organisation
av socialstyrelsen. Likaså är organisationen av statens bakteriologiska
laboratorium (SBL) under omprövning.

I samband med dessa omorganisationer bör hänsyn tas till hur en
effektivare smittskyddsorganisation kan byggas upp. Det bör vidare uppmärksammas
om kunskapsinsamling och information om nya eller ovanliga
infektionssjukdomar fungerar tillfredsställande.

Hemställan

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om smittskyddsorganisation och infektionsregister.

Stockholm den 25 januari 1989

Ingrid Hasselström Nyvall (fp) 1

l Riksdagen 1988/89. 3 sami. Nr So504-511

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)