Småskalig vattenkraft

Motion 2015/16:3017 av Daniel Bäckström och Staffan Danielsson (båda C)

av Daniel Bäckström och Staffan Danielsson (båda C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om småskalig vattenkraft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett stort antal småskaliga vattenkraftsägare har senaste tiden hamnat i en mycket bekymmersam situation. Bakgrunden är att domstolsbeslut inneburit att deras anläggningar från en dag till en annan anses olagliga. Fram tills nyligen har staten ansett verksamheterna lagliga men är nu enligt länsstyrelsernas bedömning olagliga.

 

Även Vattenverksamhetsutredningen föreslår att de småskaliga vattenkraftverken ska nyprövas. Det kan enligt vattenmyndigheternas gjorda beräkningar innebära administrativa kostnader på upp till 800 miljoner och fysiska åtgärder motsvarande 400 miljoner under de kommande åren.

 

Småskalig vattenkraft (effekt understigande 1,5 MW) står för 10 % av den totala vattenkraftsproduktionen och är fördelat på ca 1 700 verksamheter i landet. Det handlar om mindre verksamheter vars huvudsakliga syfte är att försörja den egna gården eller företaget. Dessa drivs oftast av enskilda personer eller föreningar och bidrar också till att utveckla näringslivet på landsbygden.

 

Den vattenkraftsägare som tvingas söka nytt tillstånd för en anläggning, som varit i drift i många år, hamnar i en hopplös situation när de administrativa kostnaderna för processen riskerar bli dubbelt så stora som de faktiska för de miljöförbättrande åtgärderna. För en anläggning kan det handla om mellan en halv och en miljon kronor i administrativa kostnader för en enskild prövning, vilket ändå inte garanterar att tillstånd ges. Om kraftägaren väljer att inte driva kraftverket vidare måste en juridisk process påbörjas för eventuell rivning av anläggningen. Även denna tillståndsprocess kan medföra stora kostnader och den enskilde hamnar i en mycket svår ekonomisk situation.

 

För att nå ett hållbart samhälle behöver lagstiftningen nu ses över och anpassas för att möjliggöra en myndighetsutövning som utgår från ett helhetsperspektiv och ger enskilda vattenkraftsanläggningar möjlighet att utvecklas. Staten bör även ta ett större ansvar när administrativa krav från myndighetsutövaren tvingar verksamheter med småskalig vattenkraft att avveckla sig själva på egen bekostnad. Småskalig vattenkraftverksamhet är en grundläggande resurs för att utveckla landsbygden, förbättra klimatet och minska samhällets sårbarhet. Därför är det viktigt att det löpande görs rimliga avvägningar mellan det allmänna och enskilda intresset så att verksamheten kan utvecklas med långsiktigt goda ekonomiska förutsättningar för småskaliga verksamhetsutövare. Detta är även viktigt för anläggningar där det idag inte produceras vattenkraft.

 

Daniel Bäckström (C)

Staffan Danielsson (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-07 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)