Småskalig vattenkraft

Motion 2011/12:N372 av Krister Örnfjäder (S)

av Krister Örnfjäder (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en inventering av småskalig vattenkraft i hela Sverige.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att elcertifikat för småskalig vattenkraft bör ta hänsyn till behovet av en fungerande faunapassage.

Motivering

Rätt använd kan småskalig vattenkraft vara ett välkommet tillskott till den koldioxidfria elproduktionen i vårt land. Hur stor detta tillskott skulle kunna vara råder det delade meningar om. Det vore därför bra om en inventering genomfördes över hela Sverige så att en samlad bedömning kan göras. För att den småskaliga vattenkraften ska betraktas som miljövänlig krävs det i så fall att de som producerar elen och får ta del av elcertifikaten tar sitt ansvar för miljön. Produktionsökningar i befintliga kraftverk borde därför vara berättigade till elcertifikat om projekten inte har någon negativ påverkan på miljön. Det kan t ex handla om att en fungerande faunapassage, alltså en konstgjord åfåra där fisk och andra djur och organismer kan passera både upp och ned förbi kraftverket, anläggs vid de certifikatberättigade kraftverken. På det sättet kan vi också nå målen för EU:s vattendirektiv och uppnå de viktiga miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv.

Stockholm den 5 oktober 2011

Krister Örnfjäder (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)