Slussen i Södertälje

Motion 2009/10:T529 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga en ny sluss i Södertälje.

Motivering

Sjötransporterna längs våra kuster har ökat kraftigt och antalet containrar har tredubblats. Genom den 80 år gamla slussen i Södertälje kanal passerar årligen cirka 2 000 fartyg. Största möjliga längd för båtarna är 135 meter och maxbredd 19 meter.

Under de senaste drygt 30 åren har godstrafiken på Mälaren fördubblats och uppgår nu till drygt 5 miljoner ton per år. Investeringar i farledsfördjupningar och hamnar i Västerås och Köping har medfört att sjötransporterna har blivit mer kostnadseffektiva och har därför ökat i antal.

För att konkurrenskraften ska kunna behållas krävs det att större fartyg kan komma in i Mälaren. Slussen i Södertälje utgör en flaskhals, som begränsar möjligheterna till sjötransporter, trots efterfrågan. Konsekvensen kan bli att sjötransporterna kommer att förlora i konkurrensförmåga och kanske hota lokaliseringen av vissa industrier och därmed försämra tillväxten.

Under senare år har vissa medel anslagits för underhåll av slussen, men ökning av kapaciteten behöver en långsiktig lösning. En ny sluss med längden 180 meter och bredden 24 meter måste byggas för att motverka en negativ utveckling. Kommer inte ett beslut om utbyggnad snart, finns risken att sjötrafiken på Mälaren snabbt minskar samtidigt som sjötrafiken i en global verklighet blir allt viktigare. Flera beräkningar har gjorts av samhällsnyttan av en ny sluss. Samtliga studier visar på höga positiva värden.

Det är angeläget att Sjöfartsverket kan starta projektering av en ny sluss i Södertälje snarast eftersom det tar cirka 7 år från beslut, innan en ny sluss är färdig att tas i bruk. Lika angeläget är att det är staten som tar ansvaret för finansiering av denna strategiska investering.

En utbyggd sluss i Södertälje har också stor betydelse ur miljösynpunkt. Sjötrafiken minskar slitaget och trängseln på de hårt trafikerade vägarna i Mälardalen och därmed utsläpp av klimatgaser. En ny sluss i Södertälje ger också möjligheter att vid behov sänka vattennivån i Mälaren, vilket enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen behövs för att slippa översvämningar med allvarliga konsekvenser i Stockholm och andra städer runt sjön. Ur miljösynpunkt är alltså frågan om en ny sluss i Södertälje en riksangelägenhet.

Stockholm den 2 oktober 2009

Sven-Erik Österberg (s)

Agneta Gille (s)

Margareta Israelsson (s)

Mats Berglind (s)

Olle Thorell (s)

Thomas Östros (s)

Tone Tingsgård (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)