Slopat fribelopp i studiemedlet

Motion 2011/12:Ub313 av Lars-Axel Nordell och Andreas Carlson (KD)

av Lars-Axel Nordell och Andreas Carlson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om studiemedlets fribelopp.

Motivering

Fribeloppet är den maximala inkomst som en student får ha per kalenderhalvår utan att studiemedlen eller rekryteringsbidraget minskas. Från och med den 1 januari 2011 höjdes nivån till 136 400 kronor per kalenderår. Höjningen är en mycket välkommen reform som görs för att underlätta och förbättra den enskilde studentens möjligheter att arbeta vid sidan av studierna. Höjningen av fribeloppet ger den studerande en ökad potential till förbättrad ekonomi och starkare arbetslivskoppling vid sidan av studierna. Ett borttagande av fribeloppet bör dock övervägas.

Situationen för studerande har på kort tid kraftigt förändrats. I dag är det möjligt att i stor utsträckning planera sina egna studier. Samtidigt har också arbetsmarknadens villkor förändrats. Varken studier eller arbete är något som med nödvändighet sker statiskt efter en på förhand bestämd mall. Därför ska den studerande själv ges förutsättningar att i möjligaste mån planera sin egen tid och inte styras och hindras av ett system. Med anledning av ovan bör regeringen utreda möjligheten att helt slopa fribeloppet för studerande.

Stockholm den 4 oktober 2011

Lars-Axel Nordell (KD)

Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)