Slopa överindexering av skatt på drivmedel

Motion 2018/19:773 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att slopa överindexeringen av skatt på bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett avlångt land och många hushåll är därför beroende av bil för att kunna förflytta sig. Regeringen har genomfört höjningar av drivmedelsskatterna på bensin och diesel, vilket kommer att kraftigt fördyra för företag och boende ute på landsbygd. Organisationen Skattebetalarna har via SCB genomfört en undersökning om hur de ökade drivmedelsskatterna väntas påverka ekonomin för privatpersoner[1] och resultatet är alarmerande tufft.

Enligt undersökningen, i vilken SCB har kunnat se körsträckor i respektive hushåll, visar det sig att nära en miljon hushåll kommer att få en total skattehöjning på bensin med över 5500 kronor mellan år 2017 och 2020. Detta blir ett hårt slag för boende på landsbygd och enligt rapporten drabbas framför allt boende utanför Stockholm, Gotland och Skåne.

Under år 2018 har vi sett drivmedelspriser på rekordnivåer. Växelkurser och råvarupriser kan vi inte göra så mycket åt men däremot skattesatserna för drivmedel. I september 2018 utgjorde skatten på bensin 60 procent av priset och för diesel 52,4 procent[2]. Den indexuppräkning som började gälla 2017 är också ett slag mot demokratin, på så sätt att det innebär en automatisk höjning av skatten på drivmedel utan att beslut behöver fattas av riksdagen i denna för allmänheten viktiga fråga. Det är inte rimligt. Enligt beräkningar i den nämnda rapporten kommer det innebära att skatten höjs med 48 procent på tio år. En annan undersökning pekar på att Sverige kan komma att ha världens högsta dieselskatt år 2017 och den högsta bensinskatten vid 2019. Detta kommer självklart få stor negativ påverkan på svenska företags konkurrenskraft.

Med hänvisning till ovanstående anser undertecknad att indexuppräkningen av drivmedelsskatter ska slopas. Vi måste respektera att för många av oss som bor på landsbygd finns inte några realistiska alternativ till bilen. Kollektivtrafik, även om den skulle finnas, skulle heller inte kunna vara ett miljömässigt bättre alternativ räknat per personkilometer. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)


[1] http://www.skattebetalarna.se/sites/default/files/hogre_skatt_pa_bensin_slar_hart_over_hela_landet.pdf.

[2] https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Styrmedel/Konsumtionsskatter-pa-diesel/.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)