Slopa den kvoterade föräldraförsäkringen

Motion 2018/19:572 av Patrick Reslow (SD)

av Patrick Reslow (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om de öronmärkta dagarna i föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

1995 infördes en så kallad pappamånad i föräldraförsäkringen. Innebörden av denna var att en månad av föräldraledigheten reserverades för enbart pappan. Regelverket ändrades 2002 genom införandet av en andra pappamånad och 2016 med en tredje.

Egentligen är begreppet pappamånad felaktigt. Regelverket tar inte sikte på något av könen utan påpekar enbart att föräldrar har 480 dagar med föräldrapenning för ett barn samt att vardera föräldern har rätt till hälften av dessa. Av de 480 dagarna är dock 90 dagar reserverade för var och en av föräldrarna och kan inte överlåtas till den andre. I praktiken har detta däremot inneburit att dessa 90 låsta dagar riktats mot papporna.

I Danmark skrotades planerna på en kvoterad föräldraförsäkring 2013 av den dåvarande socialdemokratiska regeringen, som meddelade att den inte avsåg att uppfylla sitt dåvarande vallöfte om att införa tre så kallade pappamånader, detta mot bakgrund av att regeringen befarade att den tid som föräldrar var hemma med sina barn skulle minska, eftersom det i många fall är rena plånboksfrågor som styr familjernas val. Istället föreslogs att en bättre jämvikt i uttaget av föräldraledighet skulle uppnås genom ekonomiska stimulanser till de pappor som valde att stanna hemma.

I den politiska debatten saknas helt principdiskussionen om vilken rätt staten har att ingripa i angelägenheter som borde vara förbehållna föräldrarna. Lika lite som vi vill detaljstyra valet av arbetstid borde vi vilja styra hur många dagar varje förälder skall vara hemma med sina barn. Det finns föräldrar som vill dela föräldraledigheten lika, men det finns också föräldrar där ena parten – mamma eller pappa – vill ta ut mer föräldraledighet än den andre. Oavsett preferenser är det en viktig princip att detta val görs av föräldrarna själva och inte genom påtvingade regler från staten. I Utredningen om en mer modern föräldraförsäkring från december 2017 föreslås att de öronmärkta dagarna i föräldraförsäkringen utökas från tre till fem månader. Den nuvarande regeringen har däremot än så länge inte lagt fram något lagförslag i linje med vad som framkommer i utredningen.

Eftersom vi redan har en jämställd föräldraförsäkring som kräver ett aktivt avstående av dagar från den ena föräldern för att den andra skall få ytterligare dagar är en utvidgning av de öronmärkta dagarna en kraftfull inskränkning av människors frihet att själva bestämma över sina liv. Staten ska ägna sig åt att skapa lika rättigheter, inte fördela utfallet. Av denna anledning ska de öronmärkta dagarna i föräldraförsäkringen avskaffas.

Patrick Reslow (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)