Skyldighet för Systembolaget att ta emot tomburkar

Motion 1988/89:So313 av Ylva Annerstedt (fp)

av Ylva Annerstedt (fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So313

av Ylva Annerstedt (fp)

Skyldighet för Systembolaget att ta emot tomburkar

Genom information och ständig påverkan försöker vi inpränta hos både
barn och vuxna hur viktigt det är att hålla naturen ren och inte slänga skräp
omkring sig. Tack vare ett intensivt informationsarbete är nu de flesta
människor mycket medvetna om vikten av att bevara och skydda vår miljö.
Allt större har också insikten blivit om behovet av hushållning med jordens
resurser och av återanvändning.

När aluminiumburken introducerades fick tillverkaren förbinda sig att
samla in burkarna och betala ut pant för dem. Detaljhandeln gör sin insats
genom att ta emot burkarna i särskilda automater, en hantering som naturligtvis
kräver både personella och andra resurser. Återvinningen är nu
mycket bra tack vare detta arbete och en ökad information.

Det statliga monopolföretaget Systembolaget vägrar emellertid att ta sitt
ansvar. Trots att man varje år säljer ca 150 miljoner burkar öl vägrar man att
ta emot några tomburkar. Motiveringen är att försöksverksamheten, som
genomfördes för många år sedan på Gotland, visade mycket dåligt resultat.
Endast två procent av burkarna återlämnades.

Ett viktigt argument mot detta är att försöket genomfördes alldeles i
början av hanteringen med burkar, innan människor hunnit tillägna sig
vanan att lämna tillbaka dem. Situationen är nu helt annorlunda. Miljömedvetandet
är väsentligt högre, panten likaså.

Systembolaget hävdar också att det räcker med att livsmedelsbutikerna
tar emot burkar eftersom människor tar sina burkar med sig när de handlar.
Systembolaget förbiser då det faktum att en stor del av deras kundgrupp
som köper burköl är ensamstående unga män utan fasta vanor i sina livsmedelsinköp.

Idag är återvinningsvolymen för aluminiumburkar ca 80 %. Om Systembolaget
också tog sitt miljöansvar skulle den volymen kunna ökas
väsentligt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i motionen om att Systembolaget skall ta emot tomburkar.

Stockholm den 25 januari 1989

Ylva Annerstedt (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)