Skyldighet för mobil- och teleoperatörer att samverka med rättsvårdande myndigheter

Motion 2021/22:182 av Eric Westroth (SD)

av Eric Westroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta ett regelverk i syfte att för en rimlig taxa göra mobiloperatörer skyldiga att samarbeta med rättsvårdande myndigheter i samband med brottsutredningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det inte ovanligt att det är svårt och dessutom förenat med mycket höga kost­nader för en rättsvårdande myndighet att vid misstanke om brott, alternativt vid en brottsutredning, få hjälp med hemliga tvångsmedel, såsom avlyssning av samtal och datatrafik från etablerade teleoperatörer.

Samma problem gäller även när rättsvårdande myndigheter vill få ut information om loggar med samtalstrafik, datatrafik och positionering, från mobiloperatörerna i Sverige. Detta kan få till följd att denna information inte begärs ut, men som samtidigt hade kunnat vara avgörande för utredningsarbetet och för möjligheterna till en fällande alter­nativt en friande dom.

Då all denna information idag hanteras digitalt, borde arbetsinsatsen för operatörerna att få ut denna information ur sina system rimligtvis vara förhållandevis låg. Kraven på en hög ersättning från de rättsvårdande myndigheterna för detta, är många gånger oproportionerliga, samtidigt som det kan finnas en massiv ovilja hos vissa operatörer att hjälpa myndigheterna att ta fram denna information.

Det är därför rimligt att det införs ett villkor i operatörernas sändnings- och frek­venstillstånd, om krav på samverkan med rättsvårdande myndigheter samt att reglera ersättningsnivåer för tjänsten att få ut information ur dessa system. Ersättningsnivåerna skall vara rimliga i förhållande till arbetsinsatsen för att avlyssna, lagra och få ut infor­mation om samtalstrafik, datatrafik och positioneringar ur operatörernas system.

Är dessutom operatörerna medvetna om kravet, skulle de lätt kunna vidareutveckla sina system, så att deras arbetsinsats vid begärd samverkan skulle bli minimal.

Eric Westroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)