Skyddsombud för förskolebarn och skolbarn

Motion 2013/14:Ub208 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utse skyddsombud för förskolebarn och yngre skolbarn.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyddsombud för förskolebarn och yngre skolbarn ska ges samma rättigheter att agera mot arbetsmiljöfaror som de anställdas skyddsombud har enligt arbetsmiljölagen.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och utökade befogenheter för elevskyddsombud på högstadie- och gymnasienivå.

Motivering

Uppgifterna om barn som inte mår bra i förskolor och skolor duggar tätt. Exempelvis utvecklar många barn astma och allergier till följd av dålig ventilation och fuktskador. Dessa problem i kombination med stress och mobbning leder till att många barn får återkommande huvudvärk och magont. En stor del av barnens ohälsa är direkt kopplad till dålig arbetsmiljö i förskolor och skolor.

Trots att många barn har en helt orimlig arbetsmiljösituation finns det idag ingen som bevakar arbetsmiljön för små barn som går i förskola och skola i de lägre klasserna.

I arbetslivet har vi skyddsombud som verkar för en god arbetsmiljö på arbetsplatserna. De kan enligt 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen påskynda processen när arbetsgivaren inte svarar eller uppfyller begärda arbetsmiljökrav och se till att Arbetsmiljöverket kommer på inspektion snabbt och ingriper. Enligt 6 kap. 7 § kan skyddsombud helt stoppa verksamheten vid omedelbar fara för liv och hälsa och arbetsgivaren måste begära inspektion från Arbetsmiljöverket för att kunna återuppta verksamheten.

I skolan finns elevskyddsombud från och med årskurs 7, men utan de vuxna skyddsombudens rättigheter. Eleverna är unga och oerfarna samt har en begränsad rättslig möjlighet enligt arbetsmiljölagen. Rimligtvis borde de få möjlighet att sätta sig in i uppdraget och få utökade rättsliga möjligheter att agera mot arbetsmiljöfaror. I förskolan finns (av naturliga skäl) inga utsedda elevskyddsombud.

Då små barn har svårt att fullt ut utöva uppdraget som skyddsombud skulle en förälder eller annan närstående kunna få förtroendet att vara elevernas/förskolebarnens skyddsombud och kunna använda sig av arbetsmiljölagen i syfte att hjälpa till att säkerställa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen sett ur barnens perspektiv. Dessa skyddsombud bör ges samma rättigheter att agera mot arbetsmiljöfaror som de anställdas skyddsombud har enligt arbetsmiljölagen. Rent praktiskt skulle valet av skyddsombud kunna göras vid ett föräldramöte.

På skolorna och förskolorna ska det finnas skyddsombud utsedda av personalen, och även om uppdragen säkert ibland kan överlappa varandra (t.ex. vid bullerproblem) så är uppdraget fokuserat på anställd personal och inte på barnen. Barnen är för små för att säga ifrån och det finns ingen som kan säga ifrån åt dem med stöd i arbetsmiljölagen. Det finns dessutom arbetsmiljöfaror som speciellt drabbar barnen och inte de anställda, exempelvis vad gäller risken för fallolyckor.

När Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsmiljön i skolor och förskolor är deras uppdrag bara att säkerställa de anställdas och skolbarnens arbetsmiljö, inte förskolebarnens. Denna brist i lagstiftningen gör det extra viktigt att utse skyddsombud för förskolebarnen. De minsta barnen har ju annars ingen som bevakar deras arbetsmiljö!

Frågor kring buller, stora barngrupper, stress, farliga miljöer och arbetssätt med mera skulle kunna uppmärksammas på ett helt annat sätt än idag och med ett helt annat tryck och lagstöd om barnen fick skyddsombud med fulla rättigheter! Det skulle gynna barnen oerhört mycket och kunna förebygga olyckor samt övrig psykisk och fysisk ohälsa.

Stockholm den 19 september 2013

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)