Skyddet för arbetstagare i nya branscher

Motion 2020/21:2658 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vilken lagstiftad miniminivå av skydd för arbetstagare inom nya branscher som växer fram som ska gälla och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens arbetsmarknad ser inte ut som gårdagens. Det är fler personer som arbetar inom osäkra anställningar. Det i sig behöver inte betyda något negativt. För många är en sådan anställning ett första steg in på en svensk arbetsmarknad som i bland kan tyckas ha alltför höga hinder att ta sig in. Alla anställningar behöver ha ett minimum av trygghet. Det kan handla om att arbetsgivare ska tillse att det finns adekvata skydd. Det gäller till exempel de bud som arbetar inom matleveranser som i många fall cyklar utan hjälm och annat skydd samtidigt som deras arbetssituation är både riskfylld och krävande. Detta är branscher som till stor del saknar kollektivavtal och arbetstagarna är sällan medlemmar i något fackförbund. En konsekvens av den svenska modellen är dock att de företag som saknar kollektivavtal i stort lämnas därhän i fråga om skydd gentemot arbetstagare.

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)