Troedsson (båda m)

Motion 1988/89:So429 av Gullan Lindblad och förste vice talman Ingegerd

av Gullan Lindblad och förste vice talman Ingegerd
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So429

av Gullan Lindblad och förste vice talman Ingegerd
Troedsson (båda m)

Skydd för yrkestiteln psykolog

Legitimation för psykologer infördes den 1 juli 1978. För legitimation krävs
avlagd psykologexamen och ett års praktisk tjänstgöring. Psykologexamen
avläggs efter en femårig utbildning, för närvarande enligt en linjeutbildning
och studieplan från 1982.

Legitimationen är ett skydd för allmänheten och har även haft stor
betydelse för yrkesutövningen inom de samhällsområden där psykologer är
verksamma.

Det förekommer emellertid fortfarande att missbruk av psykologtiteln och
utrednings- och behandlingsmetoder bedrivs av personer som inte har
psykologisk kompetens. En del exempel på sådan verksamhet kan ses i flera
utgåvor av telefonkatalogens ”gula sidor” under rubriken ”psykologer
övriga”. Utbudet av tjänster från gruppen ”psykologer övriga” synes ha ökat
de senaste åren. Tyvärr synes sådana tendenser öka i och med att en
yrkeskategori legitimeras. Motsvarande situation har uppstått även sedan
psykologterapeuter legitimerats och man kan således finna en växande
marknad av ”psykoterapeuter övriga” i telefonkatalogernas annonser.

I vissa sammanhang kan verksamhet, som bedrivs av personer utan
erforderlig utbildning, vara direkt skadlig för de patienter som behandlas.
Det är vilseledande för allmänheten om yrkesutövare med otillräcklig
kompetens något nedtonat utger sig för att vara psykologer eller använder en
sammansättning av en yrkesbeteckning där titeln psykolog ingår.

Allmänheten som söker hjälp för psykiska besvär kan inte alltid ha
tillräcklig kunskap om de kvalifikationskrav som man kan ställa på en fullgod
yrkesutövare. Detta kan leda till att adekvat hjälp uteblir eller att människors
lidande förvärras. Därtill kommer negativa konsekvenser för legitimerade
psykologer, som kan råka i oförskyllt vanrykte.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd anförde i sitt remissvar på 1981 års
behörighetskommittés betänkande:

Intet hindrar att en person som helt saknar utbildning för yrket utger sig för
att vara psykolog eller psykoterapeut med den risk för missbruk av
psykologiska arbetsmetoder, både inom psykodiagnostik och psykoterapi,
som detta för med sig, till skada för sjuka människor som utsätts för sådan
behandling.

Vi anser att skydd för yrkestiteln psykolog bör införas genom att Lag om
behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. bör kompletteras
i 9 § första stycket, varvid yrkestiteln psykolog likställs med yrkestitlarna
barnmorska, läkare och tandläkare.

I denna förändring bör innefattas såväl den som avlagt psykologexamen
och som fullgör praktisk tjänstgöring för legitimation som den som meriterar
sig för legitimation enligt socialstyrelsens övergångsbestämmelser genom
tjänstgöring och vidareutbildning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagstiftning för att
skydda yrkestiteln psykolog på sätt som angivits i motionen.

Stockholm den 18 januari 1989

Gullan Lindblad (m) Ingegerd Troedsson (m)

Mot. 1988/89
So429

11

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)