Skrotningspremie och hantering av inlämning under vapenamnesti

Motion 2019/20:686 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om en skrotningspremie och ändrade rutiner för vapenhandlare vid inlämning av vapen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vapenbranschen har tidigare föreslagit införandet av en skrotningspremie förutsatt att vapenhandlare kan utfärda skrotningsintyg. Det går att motivera för branschen genom att kommersiellt erbjuda skrotning som alternativ till inbyte och därmed kunna ge möjligheten till avdrag på pris i butik för ett nytt vapen. Branschen skulle vid ett godkännande av processen kunna skapa en fond för ändamålet som finansieras av en enkel avgift vid nyförsäljning och/eller vid licenshanteringsavgiften. Samhällsnyttan är att skrotade vapen administreras av handlare som i övrigt är godkända att hantera hundratals eller tusentals vapen och i detta fall endast vidarebefordrar diarieförda vapen för skrotning till myndigheten. Samma process skulle kunna genomföras vid vapenamnestier där handeln hjälper till att få bort utrangerade och trasiga vapen från marknaden. Detta är något som berörda myndigheter tidigare konsekvent sagt nej till eller så har de inte svarat alls på förslaget.

Med hänvisning till det ovan anförda yrkar jag att riksdagen snarast utreder möjligheten att införa denna möjlighet till skrotningspremie och ändrade rutiner för vapenhandlare vid inlämning av vapen.

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-30 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)