Skrotbilar

Motion 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur problemet med skrotbilsdumpning kan adresseras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Övergivna uttjänta bilar (skrotbilar) är ett återkommande inslag i landskapsbilden i skog och mark. Skrotbilar som dumpas i naturen behöver tas om hand eftersom de, utöver att vara vanprydande och på det viset eventuellt har en viss hämmande effekt på naturturismnäringen, utgör en fara för människor, djur, miljö och ekosystem.

Oansvariga eller resurssvaga bilägare bemödar sig inte om eller har inte resurser att frakta bort sina uttjänta bilar utan lämnar dem på en parkering, i ett dike eller på någon annan enslig plats. Det viktiga producentansvaret tycks inte ha tillräcklig effekt eftersom skrotbilar dumpas allt oftare. När varken bilägare eller producenter tar ansvar för uttjänta bilar hamnar det ansvaret hos kommunerna som får lägga resurser på hanteringen av dumpade skrotbilar.

För att begränsa den skadeverkan som dumpade skrotbilar kan ha för människor, djur, miljö och ekosystem och för att problemet utgör en, i vissa fall avsevärd, belastning på kommunernas redan ansträngda resurser behöver detta problem adresseras.

 

 

Hannah Bergstedt (S)

 

Emilia Töyrä (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ida Karkiainen (S)

Leif Pettersson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)