Skrota kemikalieskatten på återbrukad elektronik

Motion 2021/22:2824 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återbruk av produkter som redan finns på marknaden ska uppmuntras och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kemikalieskatten för begagnad elektronik och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utforma kriterier för inköp av begagnad it-utrustning till offentlig verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Införandet av diverse punktskatter på miljö blir många gånger märkliga. Ett sådant exempel är kemikalieskatten för elektronik som även belastar elektroniska produkter som repareras och återbrukas. Det är stick i stäv med talet om cirkulär ekonomi som syftar till att förlänga livslängden på produkter som redan finns på marknaden. Med den skatt som nu tas ut på begagnade produkter sker istället en dubbel beskattning av dessa. Skatten har också fört med sig att företag, som i industriell skala återanvänder IT-produkter, lämnar Sverige för att etablera sig i andra länder. För likvärdiga konkurrensvillkor finns inte, något som ger upphov till förlorade arbetstillfällen och miljönegativa transporter. Av miljö-, klimat- och näringslivsskäl måste därför den svenska beskattningen av begagnade elektroniska produkter avskaffas.

Varför är det då viktigt för miljön att inte lägga skatt på begagnade elektroniska produkter? Jo, eftersom 70% av miljöpåverkan från IT-produkter sker i utvinnings- och tillverkningsfasen, så minskas klimatutsläppen samtidigt som minskat behov av nytillverkning innebär lägre användning av råvaror, vilket gynnar miljön. Som exempel kan nämnas att en återanvänd datorskärm sparar i genomsnitt 520 kg koldioxid medan en återanvänd laptop sparar 280 kg koldioxid jämfört med nyinköpta produkter. Att belägga dessa återanvända produkter med skatt blir då en ytterst märklig klimat- och miljöpolitik.

Med hänvisning till ovan är det hög tid att det offentliga tar sitt ansvar och föregår som gott exempel då det gäller upphandling av IT-produkter. Huvudregeln bör vara att offentlig verksamhet ska inhandla begagnade produkter såvida inte sekretess- eller säkerhetsaspekter ställer särskilda krav. Upphandlingsmyndigheten bör därför få i uppdrag att utforma kriterier för detta.

Idag diskuteras vikten av styrmedel för att bygga in krav på att produkter ska kunna återanvändas och repareras. Därför blir det oförståeligt att den svenska kemikalieskatten på elektroniska produkter istället uppmuntrar förtida skrotning av desamma. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)