Skolors informationsansvar

Motion 2013/14:Ub579 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

av Tomas Eneroth m.fl. (S)

.Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolors informationsansvar.

Motivering

När elever i gymnasieskolan blir myndiga upphör skolans skyldighet att ha kontakt med föräldrarna. Om skolan vill lämna uppgifter till vårdnadshavarna krävs samtycke från elevens sida. I grunden är detta givetvis en bra ordning – när man är 18 år och myndig är man ansvarig för sina handlingar och bör kunna ta dialogen med skolan om krav, förväntningar och förhållningsregler m.m. I Skolverkets pm om vårdnadshavares och föräldrars rätt till information står följande:

Myndiga elever: ”När det gäller information om myndiga elevers skolgång finns det i bestämmelser om samverkan med hemmen och om utvecklingssamtalet inget uttryckligt stöd för skolan att kontakta föräldrarna. Skolan kan t.ex. inte på eget initiativ informera föräldrarna till en myndig elev om dennes frånvaro från skolan. Eleven kan dock ge sitt samtycke till att skolan lämnar ut uppgifter till föräldrarna.”

Även Justitieombudsmannen har uttalat sig i frågan och ansett att skolan inte på eget initiativ får ta kontakt med föräldrarna till myndiga elever utan elevens samtycke.

I grunden är detta en bra ordning. Men – som så ofta är – ibland finns undantag. I ett antal uppmärksammade fall har det förekommit att ungdomar i gymnasieskolan farit mycket illa när de drabbats av sjukdom. Föräldrarna, som fortfarande har försörjningsansvar, får i sådana fall ingen information utan tvingas istället ibland i efterhand konstatera att deras ungdom uteblivit från undervisningen. I extrema fall har ungdomar farit mycket illa, utan att närstående vuxna fått någon information trots att det rör sig om hemmaboende ungdomar.

Inte heller Elevhälsan har möjligheten att gripa in – i varje fall inte i realiteten. I teorin kan naturligtvis en person med tydliga suicidsymptom eller allvarligt missbruk bli föremål för tvångsåtgärder, men i realiteten sker detta mycket sällan. Elevhälsan har få resurser och många elever att möta – och även om de insatser som görs på många skolor är utmärkta, måste man ändå konstatera att deras förutsättningar att hjälpa elever med allvarligare depressioner är begränsade, såväl resursmässigt som juridiskt.

Psykisk ohälsa är ett växande problem bland dagens unga. För att tidigt kunna göra rätt insatser krävs insatser från dem som finns i omgivningen – elevhälsan, skolan, vårdnadshavarna. Regeringen bör överväga om det inte finns skäl att göra en översyn av nuvarande regelverk kring informationsskyldigheten.

Stockholm den 4 oktober 2013

Tomas Eneroth (S)

Clas-Göran Carlsson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)