Skolinspektionen som tillsynsmyndighet för svenska förskolor

Motion 2013/14:Ub358 av Jenny Petersson (M)

av Jenny Petersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Skolinspektionens roll som tillsynsmyndighet.

Motivering

När det gäller verksamheten i våra skolor är Skolinspektionen tillsynsmyndighet oavsett om det gäller fristående eller kommunala skolor. Detta är bra och ger en professionell och likvärdig bedömning av landets skolor. Skolinspektionen har idag möjlighet att utöva en ordentlig tillsyn tack vare alliansregeringens prioriteringar. Verksamheter som inte håller en god kvalitet måste idag åtgärda detta. Tyvärr gäller inte detsamma för våra förskolor.

Idag är kommunerna ansvariga för tillsynen av de fristående verksamheterna, medan Skolinspektionen ansvarar för de kommunala förskolorna. Det innebär att det saknas en likvärdighet när det gäller detta, och tyvärr finns det alldeles för många exempel på hur denna kommunala tillsyn brister. Det finns kommuner där man väljer att inte sköta sin tillsyn alls för man anser sig inte ha kompetensen, och det finns kommuner där denna tillsyn är oerhört godtycklig och styrs av de lokala politikernas eller tjänstemännens syn på fristående verksamhet.

Det är av stor vikt att förskolorna behåller sin respektive särart och utvecklas i olika riktningar inom ramen för skollagen och läroplanen. Granskningen och kontrollen ska vara ett sätt för verksamheten att få ett kvitto på att man gör rätt och hjälp att rätta till eventuella brister.

Skolinspektionen bör därför bli tillsynsmyndighet för både kommunala och fristående förskolor. Alliansregeringen har genomfört en mycket viktig reform genom att göra förskolan till en egen skolform och därmed det första steget i utbildningskedjan. Som en naturlig och logisk följd av detta bör en professionell tillsynsmyndighet verka fullt ut oavsett huvudman.

Det viktiga är att vi kvalitetssäkrar den totala förskoleverksamheten och ger förutsättningar för likvärdighet för barn, föräldrar och personal oavsett om det handlar om en kommunal eller fristående förskola.

Med anledning av ovanstående bör regeringen se över möjligheten att Skolinspektionen skall bli tillsynsmyndighet för både kommunala och fristående förskolor.

Stockholm den 2 oktober 2013

Jenny Petersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)