Skolans kompensatoriska uppdrag

Motion 2013/14:Ub345 av Isak From m.fl. (S)

av Isak From m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur tidiga insatser för barn med behov av särskilt stöd kan stärkas.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kompetensutveckling av lärare och rektorer.

Motivering

Den nya skollagen, som omfattar alla skolformer, såsom förskola, grundskola och gymnasieskola, har trätt i kraft, men skolan, lärare och rektorer är i vissa fall dåligt rustade för att möta de behov som finns.

För att kunna bedriva bästa möjliga undervisning behöver rektorer och lärare få kompetensutveckling och tillgång till aktuell forskning i sina ämnen som handlar om klassrumssituationen, undervisningsmetoder och behov av att tidigt sätta in särskilt stöd till svaga elever. För att få genomslag i verksamheten behövs bland annat kortare avstånd mellan relevant forskning och undervisning i klassrummen. Det är framför allt angeläget att överbrygga gapet som finns mellan teoretisk forskning och praktisk kunskap i skolan. Många kompetensutvecklingsdagar för lärare i kommunen baseras inte i tillräcklig grad på de behov som finns gällande kunskapsutveckling och måluppfyllelsen i klassens verksamhet. Det nya betygssystemet, till exempel, ställer annorlunda krav på lärarnas bedömning av elevernas kunskapsutveckling, vilket innebär att skollagen ställer skarpare krav på kommunen samt stärker elevernas rätt till bra undervisning. Barn med funktionshinder riskerar att hamna i kläm. Skolinspektionen har presenterat sin rapport ”Olika elever samma undervisning”. Resultaten visar på att närmare 20 procent av skolorna inte klarar att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Därmed misslyckas ett stort antal elever med att nå målen och utvecklas. Ska den nya skollagen innebära att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt så anser vi det nödvändigt med ett förtydligande om att elever som har inlärningsproblem eller en funktionsnedsättning ska ha tidigt och rätt stöd. För att stödet ska bli en rättighet som också garanteras i lag krävs ett tillägg till skollagens 3 kap. 10 §. Ett antal elever är i behov av särskilt stöd för att de har svårigheter att nå kunskapsmålen i vissa ämnen.

Frågan har på många sätt belysts och en samlad funktionshinderrörelse har protesterat mot såväl formuleringen som mot hur frågan hanterats. Formuleringen och skolors möjlighet att tolka texten i 10 § är ett dråpslag för de elever som idag får kämpa sig igenom skolåren. Inte sällan får elever och föräldrar slåss eller kämpa för rätten till stöd och likabehandling som borde vara självklart. Det finns ett behov av att se över hur tidiga insatser för barn med behov av särskilt stöd kan stärkas. Att nu själva skollagens formuleringar kan innebära begränsningar i elevers rätt till stöd, skapar ett tydligt och helt onödigt underläge. Skolans kompensatoriska uppdrag bör förtydligas i skollagen för att undanröja tolkningsutrymmen.

Stockholm den 1 oktober 2013

Isak From (S)

Katarina Köhler (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)