Skogen som kolsänka

Motion 2008/09:MJ466 av Sinikka Bohlin (s)

av Sinikka Bohlin (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skogen som kolsänka.

Motivering

Skogen kan fungera både som kolkälla och kolsänka, ett förhållande som har direkt bäring på klimatproblematiken och växthuseffekten. Det är träden som tar upp luftens koldioxid som fyller markens kolförråd med fällda löv, barr, kvistar och rötter. Men när markorganismer andas avger de nästan lika mycket som träden tar upp. När en skog avverkas men inte återbeskogas fortsätter marken att avge koldioxid.

Därför har skogsskötseln en viktig roll att fylla i kampen mot klimatförändringar. Det finns betydande potential att förbättra skogens kolsänkekapacitet även i Sverige. Sverige har sedan länge en skogsvårdslag som förpliktigar skogsägarna att återbeskoga efter avverkning. Vi bör ändå försöka maximera skogens tillväxt och använda virket till att ersätta produkter som ökar atmosfärens koldioxiodhalt. Biomassa kan ersätta fossila bränslen och virke kan ersätta betong, stål och aluminium.

Därför är det viktigt att skogsbrukets produktionsskogar uppvärderas ur ett samhällsperspektiv, för att samtidigt bromsa klimatförändringar.

Stockholm den 6 oktober 2008

Sinikka Bohlin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)