Skog till nytta för alla

Motion 2005/06:MJ449 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 4

Skogens många värden 8

Stora regionala skillnader 8

Analys för verkningsfulla åtgärder 8

Biologisk mångfald i hela Sverige 9

Miljömålet ska överordnas produktionsmålet 9

Långsiktigt nyttjande av en förnybar resurs 10

Trakthyggesbruk 10

Kontinuitetsskogar 10

Mer variation 11

Skärpta ransoneringsbestämmelser 11

En hållbar skogsindustri 11

Från bulk till kvalitet 12

Svårföryngrad skog 12

Hårdare krav på generell hänsyn 12

Mer löv 13

Gröna skogsbruksplaner 13

Miljöcertifiering 13

Avverkningsanmälan 13

Återväxt 14

Markberedning 14

Naturlig föryngring 14

Bättre återväxt 14

Röjning och gallring 15

Klövviltstammar 15

Rovdjur 15

Kemiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (60)