Skilj på mangabarn och barn av kött och blod

Motion 2012/13:Ju318 av Maria Abrahamsson (M)

av Maria Abrahamsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ett tydliggörande av att med ”barn” i brottsbalkens mening avses verkliga barn och inte tecknade figurer.

Motivering

Pröva hur bestämmelserna om barnpornografibrott (16 kap. 10 a § brottsbalken) ska tolkas när det gäller tecknade barn! Så löd Riksåklagarens uppmaning till Högsta domstolen med anledning av Svea hovrätts fällande dom den 28 januari 2011 mot serieforskaren Simon Lundström.

Högsta domstolen frikände Lundström i det så kallade Mangamålet men svarade inte på Riksåklagarens fråga. I stället för domstolen ett proportionalitetsresonemang där den väger in mangatraditionen i Japan, bildernas konstnärliga halt med mera, för att konstatera att just i det här fallet ska den grundlagsgaranterade yttrandefriheten väga tyngre. I praktiken innebär det att domen får ett svagt prejudikatvärde nästa gång det dyker upp tecknade bilder på barn i pornografiska situationer. Detta med risk för allvarliga ingrepp i den grundlagsgaranterade yttrandefriheten.

För att klargöra rättsläget faller det nu på lagstiftaren att strama upp barnpornografilagstiftningen så att den generellt undantar tecknade bilder och en gång för alla göra klart att tecknade barn inte omfattas av barnpornografilagen. Det är särskilt angeläget med ett sådant klargörande beträffande teckningar som har tillkommit utan att barn över huvud taget har utnyttjats som modeller.

Teckningar på fiktiva barn i pornografiska sammanhang kan inte vara en kränkning av alla livs levande verkliga barn som dagens lagstiftning avser att skydda. I lagstiftningens förarbeten står visserligen att tecknade bilder ska jämställas med fotografier men när det nu har visat sig att Högsta domstolen inte har velat eller vågat underkänna detta absurda uttalande vilar ansvaret på lagstiftaren att göra det.

Med 15 års perspektiv på den svenska lagstiftningen bör det sägas som borde ha varit en självklarhet från början: Det måste vara lika tillåtet att skildra fiktiva barn i tecknad form som det är att skildra fiktiva barn i skrift, vilket det enligt nuvarande lagstiftning alltså inte är.

Stockholm den 27 september 2012

Maria Abrahamsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)