Skilda valdagar

Motion 2018/19:962 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hålla val till riksdag, kommuner och landsting på skilda dagar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har sedan 1970-talet haft ett system med gemensam valdag för riksdag, landsting/regioner och kommuner. Då försvann alltså de särskilda kommunala valrörelserna. När Sverige 1994 förlängde valperioderna till fyra år fick vi längst mellan val av alla demokratier. Valdeltagandet i de lokala valen är alltså nästan identiskt med riksdagsvalet, men den gemensamma valdagen har också ett demokratiskt pris. De lokala frågorna hamnar i skuggan av rikspolitiken och väljarna saknar därför ofta kunskap om partiernas lokala profil när de röstar i kommun- och landstingsvalen.

Med de tidigare treårsintervallen mellan valen gav det i praktiken inget utrymme för att utlysa extraval. Likaså motiverade de korta tidsintervallen inte heller att särskilja de lokala och regionala valen från valet till riksdagen. Sedan 1994 genomförs dock de allmänna valen med fyraårsintervaller vilket gör det mer motiverat att särskilja riksdagsvalet från de övriga valen. Fördelarna med detta blir bland annat ett tydligare fokus på de lokala frågorna, vilka många gånger kan hamna i skymundan på bekostnad av uppmärksamheten riktad på riksdagsvalet. Det finns därför en uppenbar risk att de viktiga lokala och regionala frågorna hamnar i skymundan av rikspolitiken. Med skilda valdagar skulle de viktiga lokala och regionala frågorna få större utrymme när både politiker och medier tvingas ha ett tydligt lokalt perspektiv. Därmed får väljarna bättre information och större möjlighet att utkräva verkligt ansvar av sina lokala och regionala politiker, varför det ur demokratiskt perspektiv vore en vinst.


Regeringen bör därför överväga på vilket sätt Sverige kan införa skilda valdagar i enlighet med motionens intentioner.

Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)