Skilda valdagar

Motion 2011/12:K285 av Oskar Öholm (M)

av Oskar Öholm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hålla val till riksdag, kommuner och landsting på skilda valdagar.

Motivering

I Sverige har vi sedan 1970-talet ett system med gemensam valdag för riksdag, landsting och kommuner. Valdeltagandet i de lokala valen är alltså nästan identiskt med riksdagsvalet, men den gemensamma valdagen har också ett demokratiskt pris. De lokala frågorna hamnar i skuggan av rikspolitiken och väljarna saknar därför ofta kunskap om partiernas lokala profil när de röstar i kommun- och landstingsvalen.

Valrörelser i Sverige fokuserar, av naturliga skäl, på rikspolitiken och på riksdagens sammansättning. Det finns därför en uppenbar risk att de viktiga lokala och regionala frågorna hamnar i skymundan av rikspolitiken.

De omval som under 2011 genomfördes i Örebro och Västra Götaland blev i någon mån fullskaleexperiment med skilda valdagar och möjliggjorde verkligt lokala valrörelser. Att valdeltagandet blev lågt är däremot inget argument i sig för en gemensam valdag, utan snarare ett underbetyg till partiernas och politikers sätt att bedriva kampanj. Vi måste helt enkelt bli bättre på att tydliggöra de lokala frågorna.

Högt valdeltagande är naturligtvis önskvärt, men det är också lokalt ansvarsutkrävande och vikten av att lokala frågor får vara just lokala. Det är givetvis också skälet till att man i många länder, också i våra grannländer, skiljer på valdagarna och frågorna. Med skilda valdagar skulle de viktiga lokala och regionala frågorna få större utrymme när både politiker och medier tvingas ha ett tydligt lokalt perspektiv. Därmed får väljarna bättre information och större möjlighet att utkräva verkligt ansvar av sina lokala och regionala politiker.

Regeringen bör därför överväga på vilket sätt Sverige kan införa skilda valdagar i enlighet med motionens intentioner.

Stockholm den 3 oktober 2011

Oskar Öholm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)