Skatteverkets granskning av enskilda

Motion 2008/09:Sk284 av Annie Johansson (c)

av Annie Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av lagändringar för att stärka rättssäkerheten för den enskilde i samband med Skatteverkets förelägganden riktade mot kreditinstitut i syfte att ta del av och granska kontoutdrag från den enskildes bank- och kreditkortskonton.

Motivering

Skatteverket har i dag rätt att, utan möjlighet till överprövning för den enskilde, förelägga tredje man (exempelvis kreditinstitut) att lämna uppgifter om enskild skattskyldig enligt 17 kap. 4 § lagen om skattedeklarationer och kontrolluppgifter (LSK).

Mycket intima detaljer kan utläsas på ett kontoutdrag om en privatpersons privatliv, framför allt då vi lever i en tid då konto- och kreditkort har kommit att ersätta bruket av kontanter. Med hjälp av kontoutdrag kan man kartlägga den enskildes livsstil, levnadsvanor och inköp. Skatteverkets granskning av kontoutdrag kan därmed på goda grunder jämställas med ingripande tvångsmedel såsom postkontroll.

Det finns ett grundlagsfäst skydd för den enskilde enligt regeringsformen 2 kap. 6 § och Europakonventionens artiklar 8 och 1 i konventionens första tilläggsprotokoll. Det bör därför ankomma på Skatteverket att tillämpa 17 kap. 4 § LSK om möjligheten till föreläggande mot kreditinstitut med yttersta sparsamhet och med strikt iakttagande av proportionalitetsprincipen.

Vid andra tvångsmedel finns ett skydd för den enskilde i det att det förutsätter beslut av domstol. Detta finns inte beträffande Skatteverkets föreläggande enligt 17 kap. 4 § LSK och dessutom finns det ett uttryckligt överklagandeförbud. Det måste i detta fall ligga ett tungt ansvar för att pröva proportionalitetsprincipen noggrant innan man fattar beslut om ett sådant föreläggande.

Justitie- och Finansdepartementen bör se över problematiken omkring förelägganden enligt 17 kap. 4 § LSK och föreslå eventuella åtgärder och lagändringar för att stärka rättssäkerheten för den enskilde.

Stockholm den 1 oktober 2008

Annie Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)