Skatteutjämningssystemet

Motion 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare granska skatteutjämningssystemet för en mer rättvis fördelning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi socialdemokrater vill att sjukvården i Sverige skall vara jämlik. Det betyder att behov ska vara den styrande principen, inte var i landet du bor eller dina ekonomiska förutsättningar. Du skall få den vård du behöver.

Vi ser emellertid att denna viktiga princip utmanas. Region Jämtland Härjedalen har länge larmat om svårigheterna att hantera en sjukvårdsorganisation, bestående av 28hälsocentraler, på en yta som täcker 12 procent av landets yta, med en låg skattekraft. I början av 2016 uppnådde Sverige 10 miljoner invånare, av vilka 128 000 bor i Jämtlands län. Befolkningen är densamma som för 100 år sedan. Vår andel av befolkningen har således minskat och därmed minskar också andelen av statsbidragen.

Skatteutjämningssystemets funktion är att kompensera för ojämna förutsättningar att bedriva verksamhet i landsting och regioner, men det är uppenbart att systemet inte fungerar tillfredsställande. Kostnadsutveckling för ”glesbygdskostnader” fångas inte upp i nuvarande system.

Skatteutjämningssystemet missgynnar Jämtland/Härjedalen kraftigt och bidrar till snedfördelade effekter. Städerna blir vinnare medan landstingen i norr förlorar.

Det behövs en djupare översyn av regionernas/landstingens kostnads- och inkomstutjämningssystem. Strukturfrågorna måste få mer genomslag i en framtida modell. Som exempel kan nämnas att i Jämtlands län finns 11 ambulansstationer med 12dygnsbemannade ambulanser och en dygnsbemannad helikopterbas, 2 vinterbilar i Åre och i Vemdalen, en ambulansbuss som utför daglig trafik Östersund–Umeå. Region Jämtland Härjedalen betalade 45 miljoner kronor mer 2016 för sjukresor än ett genomsnittligt landsting.

Länet har en stor och betydande besöksnäring som har stor betydelse för näringslivet. Årligen är det 3 miljoner gästnätter vilket i genomsnitt innebär 8 000 utomlänsbesökare i Jämtlands län per dag. Jämtlands län har flest besökare av alla län i förhållande till befolkningsstorleken. Stor extra beredskap krävs, särskilt på en del mindre orter och under vissa perioder.

Det är hög tid att påbörja arbetet för ett rättvisare system. När vi talar om offentligt finansierad välfärd ska det innefatta alla delar av landet. Utredningen kan med fördel vara parlamentarisk.

Kalle Olsson (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)