Skattesubvention för forskning och utveckling kring miljöbilar och framtidens klimatsmarta transportlösningar

Motion 2012/13:Sk262 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten till en skattesubvention för forskning och utveckling kring miljöbilar och framtidens klimatsmarta transportlösningar.

Motivering

Goda kommunikationer för svenska företag är helt avgörande i konkurrensen med utländska företag. Transporter kommer att behövas även i framtiden, men detta kräver teknikskifte och det i sin tur kräver goda villkor för forskning och utveckling. Det finns en stor framtida marknad för innovativ svensk transport- och miljöteknik som kan leda till nya exportframgångar.

Då handlar det dels om incitament för människor som väljer att köra miljövänligt, dels om bra villkor för forskning och utveckling. Alliansens miljöbilspremie är en mycket bra lösning och en bit på vägen. Men det skulle vara positivt om skattelättnader kunde ges inte bara till den som kör miljöbilen utan också till själva utvecklingen av nya miljövänliga transportsätt.

I Sverige har vi mycket kompetens vad gäller miljöteknik och lastbilstillverkning, vi bör därför satsa på att ligga steget före vad gäller utveckling av nya bränslen, elektrifierade vägar och andra miljösmarta lösningar. Det pågår t ex försök i norra Sverige med elektrifiering av vägar för godstransporter av järnmalm där svenska forskare, näringsliv och lastbilstillverkare är involverade. Detta är ett miljövänligt framtida alternativ för godstransporter, men denna utveckling är på gång även i t ex Tyskland. För att skapa nya arbetstillfällen i Sverige och för utveckling av miljösmarta framtida transporter bör vi, precis som görs med miljöbilarna, premiera de som utvecklar miljövänlig transportteknik som t ex elektrifierade vägar.

Om Sverige ska vara världsledande inom framtidens transportsystem krävs att vi prioriterar forskning och utveckling kring miljövänliga och effektiva transporter. Möjligheten till en skattesubvention för forskning och utveckling kring miljöbilar och framtidens klimatsmarta transportlösningar bör därför ses över.

Stockholm den 26 september 2012

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)