Skatteregler för Sveriges kulturstiftelser

Motion 2012/13:Sk359 av Anna Steele (FP)

av Anna Steele (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av ändrade skatteregler för Sveriges kulturstiftelser.

Motivering

I Sverige åtnjuter stiftelser som ägnar sig åt särskilt allmännyttiga ändamål skattebefrielse. Det betyder kortfattat att den avkastning som stiftelsens tillgångar ger inte beskattas, det vill säga medel från dessa kan oavkortat delas ut till sådana mottagare som bedriver verksamhet i enlighet med ändamålen. Dessa stiftelser står för en betydande del av finansieringen av exempelvis forskning och utbildning i landet.

Dessvärre är de ändamål som räknas upp i skattelagstiftningen, milt uttryckt, föråldrade. Många andra ändamål som av allmänheten och politiker idag uppfattas som särskilt allmännyttiga omfattas helt enkelt inte av den nuvarande uppräkningen. Andra ändamål som räknas upp är på motsvarande sätt föråldrade.

Ett av de ändamål som exkluderas från uppräkningen är märkligt nog kultur. Det innebär att en stiftelse som delar ut medel till exempelvis konstnärliga arbetsstipendier, inköp av samtida konst till ett museum eller till offentlig utsmyckning måste betala skatt på avkastningen i stiftelsen. Eller med andra ord, varje krona som delas ut från dessa stiftelser är i relation till de skattebefriade ändamålen dyrare.

Men konsekvenserna av dagens skattelagstiftning är inte enbart att kulturen blir dyrare för en stiftelse att finansiera i relation till andra ändamål utan påverkar både de stiftelser som nu grundas och de som är tilltänkta att grundas. Detta av ett flertal anledningar.

Dels därför att instiftarna väljer att upprätta stiftelser inom andra områden där skattelagstiftningen är mer gynnsam. Dels genom att man vid instiftandet av stiftelsen anger både aktiva (sådana som idag ger skattebefrielse) och passiva (sådana som i framtiden kan bli skattebefriade) ändamål, alltså att utdelningen till den dag då skattereglerna ändras låter sig styras av skattereglerna. Eller, för det tredje, att man struntar i att bilda en stiftelse med tanke på skattesituationen.

Skattelagstiftningen ger helt enkelt en snedvridning av resurser till kulturens och konstarternas nackdel. Särskilt påtaglig har denna olyckliga situation blivit med anledning av att man sedan ett antal år tillbaka har fört en allt mer intensiv diskussion om att ändra skattereglerna för kulturstiftelserna – när beslutsfattare ger sken av att vilja förändra är det lätt för instiftarna att vänta till dagen då en regelförändring har ägt rum.

Att lösa frågan torde vara tämligen enkelt. Antingen gör man det genom att upphäva den skillnad som idag finns mellan allmännyttiga och särskilt allmännyttiga ändamål i skattelagstiftningen eller så gör man det genom att även räkna upp kultur som en särskilt allmännyttig verksamhet i skattelagstiftningen.

Stockholm den 4 oktober 2012

Anna Steele (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)