Skattemyndighetens granskning av deklarationer

Motion 2001/02:Sk411 av Kaj Larsson och Marianne Jönsson (s)

av Kaj Larsson och Marianne Jönsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att överväga möjligheterna att lägga ut delar av granskningsverksamheten av deklarationer från skattemyndigheten vid större orter till mindre orter.

Motivering

Vid landets skattemyndigheter i de storstadsrelaterade områdena har det uppvisats en klart sämre resultatutveckling av granskningen av deklarationer än vid skattemyndigheter på mindre orter. Till det här kan finnas flera orsaker. En viktig orsak finns dock i det faktum att personalomsättningen oftast är högre i storstadsområdena. Vid skattemyndigheten i Stockholm var det under år 2000, beräknat från antalet anställda vid årets början, i genomsnitt 13 procent som slutade. Per månad var det i genomsnitt 23 personer som slutade. Under första halvåret 2001 slutade i genomsnitt 5 procent av personalen.

En hög personalomsättning bidrar givetvis till att det lätt kan skapas oro i organisationen samtidigt som det ur myndighetens synpunkt är ett stort resursslöseri att anställa och utbilda personal som lämnar efter bara ett fåtal år. Ett känt faktum är att fåmansbolag på mindre orter ofta byter säte för sitt bolag för att minska sin upptaxering. En viktig och mycket rimlig princip måste vara att granskningen av deklarationer och tolkningen av lagstiftningen är lika i hela landet. Skattemyndighetens överbelastning och personalomsättning får inte vara avgörande för var bolagen väljer att ha sitt säte.

Av nämnda skäl finns därför anledning att beakta möjligheten att lägga ut granskningen av material på mindre orter i landet. Med dagens datoriserade arbetssätt kan deklarationer från hela landet granskas överallt – endast ser­vice­stationer behövs i centrum av storstäderna. Mindre enheter har dessutom flera fördelar. Med undantag från en viss ofrånkomlig sårbarhet har mindre enheter förmågan att både överblicka och arbeta resultatinriktat samt därmed bringa en god effektivitet.

På mindre orter finns många gånger också såväl en rik som tyvärr en ej tillräckligt väl nyttjad kunskapskälla att ösa ur.

I det här fallet handlar effektiviteten om att på ett bra sätt genomföra de granskningsuppdrag som skattemyndigheten har att, i det allmännas tjänst, ansvara för. Det uppdraget känner ej heller några regionala gränser. Bara så länge uppdraget kan skötas på ett föredömligt tillika ansvarsfullt sätt kommer också medborgarnas trovärdighet och lojalitet till skattesystemet att kunna upprätthållas.

Stockholm den 4 oktober 2001

Kaj Larsson (s)

Marianne Jönsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)