Skattemässiga fördelar för AB-svb

Motion 2012/13:Sk303 av Karin Nilsson och Per-Ingvar Johnsson (C)

av Karin Nilsson och Per-Ingvar Johnsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utreda skattemässiga fördelar för bolagsformen AB (svb), eftersom dessa bolag som regel tar sig an uppgifter som marknaden saknar intresse för, men som har betydande samhällsnytta.

Motivering

Bolagsformen aktiebolag-svb är lite utnyttjad trots att den funnits i 6–7 år (AB-svb = aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning). Bolagsformen innebär en rad ägarbegränsningar i form av begränsad vinstutdelning och begränsade möjligheter att sälja bolaget. Möjligheten till vinstutdelning är begränsad till statslåneränta +1 procent på det kapital aktieägarna tillskjutit. Då bolaget upplöses förs det kvarvarande värdet, utöver vad som tillskjutits av aktieägarna och som får utdelas, över till Allmänna arvsfonden.

Trots de ekonomiska begränsningarna har bolagsformen visat sig användbar som alternativ till ekonomiska föreningar för bygdeutveckling, kultur och civilsamhällets behov av infrastruktur och gemensamma lösningar. Företagsformen är intressant för dem som vill minska sitt personliga risktagande, då de i mindre skala vill gå samman och göra något oegennyttigt för sin bygd och sin boendemiljö. Dessa fördelar ska inte underskattas.

Bolagen ska givetvis drivas på ett ekonomiskt hållbart sätt, och vinst ger bolagen ökade möjligheter att utveckla sin verksamhet. Skillnaden mot andra aktiebolag är, med nuvarande statslåneränta, att ca 97 procent av vinsten före skatt återinvesteras i bolaget.

Ägarna och finansiärerna är införstådda med att de endast får en marginell ekonomisk avkastning då huvudsyftet är något annat. Indirekt kan en positiv utveckling av bygden leda till högre fastighetspriser, men framförallt ligger värdet i att bostadsorten är attraktiv och levande så att unga och äldre kan bo kvar och få sin dagliga service tillgodosedd.

Trots landsbygdsbidrag och flera insatser från regeringen för att hela landet ska leva är det folkliga engagemanget i byar, socknar och bostadskvarter mest avgörande för utvecklingen och bör uppmuntras. Vi ser gärna att fler, även boende i tätorter, förorter m.m. engagerar sig för sin omgivnings trivsel och utveckling. För att uppmuntra fler att satsa tid och pengar i oegennyttiga gemensamhetsprojekt vill vi att regeringen utreder förutsättningarna för skattelättnader för AB-svb.

Vi vill med denna motion göra regeringen uppmärksam på behovet av att utreda skattemässiga fördelar för bolagsformen AB-svb, eftersom dessa bolag som regel tar sig an uppgifter som marknaden saknar intresse för, men som har betydande samhällsnytta.

Stockholm den 25 september 2012

Karin Nilsson (C)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)