Skattelagstiftningen kring byggmomsen

Motion 2010/11:Sk391 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagstiftningen om omvänd skattskyldighet för byggbranschen.

Motivering

Under 2007 har tillkom en lag om omvänd skattskyldighet för företag i byggbranschen. En av anledningarna till detta är att det förekommit mycket fusk av de oseriösa aktörerna på marknaden. Staten har på det viset tidigare förlorat stora summor årligen i utebliven inbetalning av moms.

Problemet är bara att statskassan nu överfört ansvaret och risken på de seriösa aktörerna för att utvärdera sina underleverantörers verksamhet och för att utröna om dessa har rätt att debitera moms på fakturan eller ej. Dessutom finns det tolkningsutrymme i den nya lagen för vad som skall gälla för byggmoms och när normala momsregler skall gälla. Det finns fortfarande enligt Skatteverkets personal osäkerhet och otydlighet i skrivningarna, vilket gör att många företag är villrådiga i sin bedömning av när de nya reglerna skall gälla.

Särskilt betungande blir det för de företag som har både byggverksamhet och andra verksamheter samtidigt som de dessutom har många underleverantörer och underentreprenörer både i Sverige och i andra länder. Dessa företag står nu inför en betydande risk att drabbas av förluster eller andra negativa inslag som gör att konkurrensförmågan försämras.

Sammanfattningsvis vill jag därför poängtera att syftet med lagen om omvänd moms är bra, men reglerna för tillämpningen för vilka företag som innefattas och när reglerna skall användas måste tydliggöras för att inte oseriösa företag skall gynnas på de seriösa företagens bekostnad. Jag vill därför att regeringen skall se över lagstiftningen så att ovanstående problem minimeras.

Stockholm den 19 oktober 2010

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)