Skattefria underhållsfonder

Motion 2012/13:Sk215 av Carina Herrstedt (SD)

av Carina Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta långsiktigt underhåll av hyreshus genom att möjliggöra skatteavdrag för avsättningar till underhållsfond och tydliggöra utgifterna för underhåll.

Motivering

För enskilt ägda och kommunägda bostadsföretag tillämpas konventionell beskattning. Då gäller som huvudregel att kostnader för underhåll och reparationer är omedelbart avdragsgilla. Till underhåll räknas förutom löpande underhåll även åtgärder i det periodiska underhållet. Kostnader för ny-, till- och ombyggnadsåtgärder får dras av i form av årliga värdeminskningsavdrag. Avsättningar av medel till en underhållsfond för att finansiera framtida underhåll får däremot inte dras av. En underhållsfond måste således finansieras med beskattade vinstmedel.

För fastigheter som ägs av bostadsrättsföreningar tillämpas schablonbeskattning. Som intäkt ska redovisas 3 procent av taxeringsvärdet. Avdrag medges i huvudsak bara för räntekostnader. Detta innebär att bostadsrättsföreningar kan sätta av medel till underhållsfonder för att finansiera framtida underhåll utan att det överskott under vissa år som krävs för detta blir beskattat. Fram till mitten av 1990-talet hade även allmännyttiga bostadsföretag denna möjlighet, då även dessa företag var schablonbeskattade.

Sverigedemokraterna menar att skattereglerna bör ändras så att konventionellt beskattade bostadsföretag även de kan avsätta medel för framtida underhåll med obeskattade vinstmedel.

Stockholm den 26 september 2012

Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-09-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)