Skattebefrielse för återinvesterad vinst när bolag bedrivs som aktiebolag med särskild vinstbegränsning

Motion 2012/13:Sk427 av Mats Pertoft m.fl. (MP)

av Mats Pertoft m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda skattebefrielse för återinvesterad vinst när bolag bedrivs som aktiebolag med särskild vinstbegränsning.

Motivering

De senaste årens debatt om välfärden har tydligt visat på behovet av en ny verksamhetsform i Sverige som skulle kunna knyta ihop aktiebolagets fördelar med att vilja betona ett allmännyttigt ändamål.

Man skulle även kunna uttrycka det som att vi vill utvidga den traditionella allmännyttan i Sverige, som enbart förknippats med bostäder till att även omfatta alla möjliga andra verksamheter. På kontinenten finns detta i flertalet länder. Till exempel i Tyskland kallas dessa bolag för gemeinnuetzige, på svenska helt enkelt allmännyttiga.

Sedan 2005 finns en bolagsform som skulle kunna vara mycket lämpad för sådana verksamheter, aktiebolag med begränsad vinstutdelning, SVB-bolag kallade. De definieras i ett särskilt kapitel i aktiebolagslagen: ”Kapitel 32. Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, eller SVB-bolag.” I ett SVB-bolag får man ta ut ungefär bankränta på insatt kapital. Den som satsar pengar i en verksamhet ska inte behöva förlora på det. Man får bara sälja bolaget till andra SVB-bolag och man kan inte göra om bolaget till ett vinstsyftande bolag.

Utvecklingen har emellertid inte varit på SVB-bolagens sida. Idag finns det cirka ett 50-tal bolag registrerade i denna form. Man kan fundera över om skol- och vårddebatten med politiska krav om vinstförbud respektive vinstbegränsningar har verkat hämmande på denna utveckling.

Dessa bolag bedriver allmännyttig verksamhet och gör en stor samhällsinsats. Dessa tillhör ofta den så kallade sociala ekonomin. I samband med att Sverige utvecklas och möter framtidens stora utmaningar, inte minst på det sociala området, kommer verksamheter inom den sociala ekonomin att behövas allt mera. Vi måste därför genom olika incitament se till att initiativ inom den sociala ekonomin utvecklas och att människors fria initiativ och ansvarstagande får uppbackning och stöd från det allmänna. Den sociala ekonomin behöver drivas på för att skapa ett sunt och stabilt ekonomiskt hållbart samhälle. Därför är det viktigt att inte försvåra för en allmännyttig, icke vinstdrivande verksamhet genom att beskatta deras vinster som enligt deras aktiebolagsregler återinvesteras i verksamheten. Det handlar också om att verksamheten måste kunna fondera för att skapa ett eget kapital och för att det ska finnas utvecklingsmedel när verksamheten behöver det. Det kan handla om investeringar i byggnader, inventarier eller personalutveckling.

Det är även tydligt att det inte finns några specifika fördelar med dessa bolag förutom en mer filantropisk sida eftersom vinstutdelningen är ytterst begränsad. En möjlighet att öka intresset för dessa bolag vore att se över beskattningen av vinsterna. Enligt SVB-bolagens regelverk är vinstutdelningen ytterst begränsad och hårt reglerad. Den absoluta merparten av dessa bolags vinster återinvesteras i verksamheten.

Ett tydligt sätt från samhället sida att gynna SVB-bolagens samhällsstödjande verksamhet vore att undanta dessa bolag från vinstbeskattning i de fall man återinvesterar vinsten i verksamheten. Detta borde riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening att utreda om.

Stockholm den 5 oktober 2012

Mats Pertoft (MP)

Lotta Hedström (MP)

Tina Ehn (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)